Maa- ja elintarviketalous 42
31 s., 5 liitettä

Kiinalaisten ja uhanalaisten rohdoskasvien viljelymahdollisuudet Suomessa

Loppuraportti

Kirsi Jokela ja Bertalan Galambosi


ISBN 951-729-841-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN 1458-5081 (Verkkojulkaisu)
www.mtt.fi/met/pdf/met42.pdf
Copyright
MTT
Kirsi Jokela ja Bertalan Galambosi
Julkaisija ja kustantaja
MTT, 31600 Jokioinen
Jakelu ja myynti
MTT, Tietopalvelut, 31600 Jokioinen
Puhelin (03) 4188 2327, telekopio (03) 4188 2339

sähköposti julkaisut@mtt.fi
Julkaisuvuosi
2004
Kannen kuva
Bertalan GalambosiKiinalaisten ja uhanalaisten rohdoskasvien viljelymahdollisuudet Suomessa

Kirsi Jokela ja Bertalan Galambosi

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Ympäristöntutkimus, Ekologinen tuotanto, Karila, Karilantie 2A, 50600 Mikkeli, bertalan.galambosi@mtt.fi, kirsi.jokela@mikkeli.fi

Tiivistelmä
Tutkimuksen tavoite oli etsiä Suomeen uusia, kylmää kestäviä rohdoskasvilajeja. Ne laajentaisivat erikoiskasvien viljelijöiden viljely- ja tuotantomahdollisuuksia.

Kokeissa testattiin 55 rohdoskasvilajin soveltuvuutta Suomen ilmastoon ja viljelyolosuhteisiin sekä arvioitiin sadon määrää ja laatua. Mukana oli 37 kiinalaisessa lääketieteessä käytettyä lajia. Näistä lajeista Achyranthes bidentata, Angelica dahurica, Astragalus membranaceus, Codonopsis pilosula, Leonorus sibiricus, Salvia miltiorrhiza, Glychyrriza uralensis, Schizonepeta tenuifolia, Rheum palmatum ja Panax quinquefolium kestivät kylmää ja talvea sekä tuottivat suhteellisen hyvää satoa.

Euroopassa uhanalaisiksi määritellyistä lajeista testattiin 17. Viljelykokeissa menestyivät Achillea ptarmica, Alchelmilla xanthochlora, A. mollis, A. alpina, Acorus calamus, Primula veris, Leontopodium alpinum ja Herniaria glabra. Näistä joidenkin lajien (Achillea, Alchelmilla) sato voidaan korjata koneellisesti. Noin kymmenen hidaskasvuisen lajin lopullista biomassan tuottoa ei vielä pystytä arvioimaan, vaan ne vaativat 2-3 lisäkasvukautta.

Koesarjan tulosten perusteella on laadittu ensimmäistä kertaa viljelyohjeet ja suositukset 17:lle Suomessa ja Skandinaviassa uudelle lajille. Niiden viljelyä voitaisiin kokeilla. Viljelykokemusten karttuessa ohjeita tarkennetaan. Tuloksista myös tiedotetaan, koska tutkitut kasvilajit ovat täysin uusia.

Tuloksia voisivat hyödyntää erikoiskasvien viljelijät ja rohdoskasvien käyttäjät lääketehtaissa, erikoiskasveja markkinoivissa yrityksissä, kiinalaisessa lääketieteessä ja kiinalaisia rohdostuotteita valmistavissa yrityksissä Suomessa tai ulkomailla.

Avainsanat: lääkekasvit, yrtit, erikoiskasvit,  uhanalaisuus, harvinaiset kasvilajit, viljelymenetelmät, sato, sadon laatu, ohjeet, suositukset Cultivation possibilities of Chinese and European endangered medicinal plants in Finland

Kirsi Jokela and Bertalan Galambosi

MTT Agrifood Research Finland, Environmental Research, Ecological Production, Karila, Karilantie 2A, FIN-50600 Mikkeli, Finland, bertalan.galambosi@mtt.fi, kirsi.jokela@mikkeli.fi

Abstract
In order to find new alternative crops for Nordic climatic conditions, the purpose of this
research was to introduce new medicinal plants into Finnish agriculture. Climatic suitability, fresh and dry yields and cultivation possibilities of 55 new medicinal plant species were observed and studied during 2000-2002 in Mikkeli.

37 species used in the Traditional Chinese Medicine (TCM) were tested, 10 of these proved to be cold tolerant and gave sufficient yields: Achyranthes bidentata, Angelica dahurica, Astragalus membranaceus, Codonopsis pilosula, Leonorus sibiricus, Salvia miltiorrhiza, Glychyrriza uralensis, Schizonepeta tenuifiolia, Rheum palmatum and Panax quinquefolium.

17 plant species reported as endangered medicinal plants in Europe were tested and the following species seem perspective: Achillea ptarmica, Alchelmilla xanthochlora, A. mollis, A. alpina, Acorus calamus, Primula veris, Leontopodium alpinum and Herbiaria glabra. The yield of some species can be harvested mechanically.

More than 10 species proved to be slow growing, therefore the final evaluation of their biomass production need more observations during following 2-3 years.

On the basis of these three-year experiences, cultivation instructions and methods have been prepared for 17 new species, first time in Finland and Scandinavia. On the basis of these methods, the semi-large scale cultivation of the proposed species could be started for testing and developing the cultivation technique.

The results of this research could be useful for the special plant growers and medical factories, medicinal plant wholesalers and TCM-doctors in Finland or abroad. Since the cultivation of these special crops is quite new in this area, a lot of information is needed to make this possibility well-known among the farmers.

Key words: Chinese medicinal plants, endangered medicinal plants, cultivation methods, introductionAlkusanat

Vuosina 2000-2002 toteutettiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) tutkimus: ”Kiinalaisten ja uhanalaisten rohdoskasvien viljelymahdollisuudet Suomessa”. Maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston rahoittamalla hankkeella selvitettiin uusien rohdoskasvien viljelymahdollisuuksia Suomessa ensimmäisen kerran.

Tutkimuksen johtajana on toiminut vanhempi tutkija Bertalan Galambosi. Tutkijana hankkeessa toimi v. 2001-2002 MMM agronomi Kirsi Jokela. Tutkijat vastasivat kenttäkokeiden suunnittelusta ja toteutumisesta sekä hankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta. Hankkeen lopussa 13.8.2002 järjestettiin Mikkelissä loppuseminaari, jonka ohjelmaan kuului Tradicional Chinese Medicine- aiheisia luentoja, viljelykokeiden tulosten esittelyä sekä tutustumista uusien rohdoskasvien kenttäkokeisiin.

Tutkimuksen valvojakunnan puheenjohtajana on toiminut v. 2001 pääsihteeri Juhani Tauriainen ja v. 2002-2003 pääsihteeri Markku Järvenpää maa- ja metsätalousministeriöstä. Muut valvojakunnan jäsenet olivat Pirkko Mäkelä maa- ja metsätalousministeriöstä, Pirkko Selin Vapo Oy:stä, Keijo Huovinen Helsingin yliopiston Farmasian laitokselta sekä Veli Hietaniemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta. Haluamme esittää parhaat kiitokset tutkimuksen valvojakunnalle tutkimusten ohjaamisesta ja tutkimusraportin käsikirjoituksen kommentoinnista!       

Koska tutkimuksen aihe oli uusi ja vieras, tutkijat joutuivat hyvin usein turvautumaan tämän erikoisalan asiantuntijoiden tietämykseen ja neuvoihin. Lausumme parhaat kiitokset myös Suomessa työskenteleville kiinalaisille lääkäreille, Hua Malle ja Zhu Guo-Guangille, biotekniikan tohtori Yu-He Cille ja TCM-asiantuntija Birgit Utriaiselle.

Suuret kiitokset kuuluvat myös kenttätöiden ja julkaisujen onnistumiseen oleellisesti vaikuttaneille Karilan yrttitiimin jäsenille: Ritva Valolle, Zsuzsanna Galambosille, Sirkka Kantaselle, Hannu Kirjoselle, Reijo Pesoselle ja Mauri Nissiselle.

Mikkelissä lokakuussa 2003.

Harri Huhta

Tutkimusaseman johtajaSisällysluettelo

1  Tutkimuksen tavoitteet.......................................................................... 8

1.1   Rohdoskasvien merkitys................................................................ 8

1.2   Hankkeen tavoitteet...................................................................... 9

2  Aineisto ja menetelmät........................................................................ 10

2.1   Tietojen keruu ja lajien valinta....................................................... 10

2.1.1  Kiinalaiset rohdoskasvit...................................................... 10

2.1.2  Uhanalaiset rohdoskasvit.................................................... 10

2.1.2.1   Uhanalaisten rohdoskasvien kirjallisuustutkimus....... 11

2.1.3  Suomen luonnonkasvit........................................................ 12

2.2   Kenttäkokeet.............................................................................. 12

2.2.1  Koepaikat.......................................................................... 12

2.2.1.1   Kivennäismaa....................................................... 12

2.2.1.2   Suopohja............................................................... 12

2.2.2  Lisäysmateriaalin alkuperä.................................................. 13

2.2.3  Viljelykokeet...................................................................... 13

2.2.3.1   Lisäysbiologiset kokeet.......................................... 13

2.2.3.2   Kasvubiologiset kokeet.......................................... 14

2.2.3.3   Viljelytekniset kokeet............................................. 14

2.3   Kemialliset analyysit.................................................................... 14

3  Tulokset ja tulosten tarkastelu.............................................................. 15

3.1   Kiinalaiset rohdoskasvit................................................................ 15

3.1.1  Kokeissa olleet lajit ja niiden viljely...................................... 15

3.1.1.1   Kiinalaisten lajien siementen ominaisuudet............... 16

3.1.2  Menestyneiden lajien sato ja laatu........................................ 17

3.1.2.1   Rohdoskasvien sato............................................... 18

3.1.2.2   Sadon kemiallinen laatu.......................................... 19

3.1.2.3   Kylvösiemensato................................................... 20

3.1.2.4   Suomen luonnonkasvit kiinalaisen lääketieteen
valossa ............................................................................ 21

3.2   Uhanalaiset rohdoskasvit kivennäismaalla...................................... 22

3.2.1  Viljelykokeissa menestyneet lajit.......................................... 22

3.2.2  Menestyneiden lajien kemialliset analyysit............................ 23

3.2.2.1   Poimulehti............................................................. 23

3.2.2.2   Alppitähti.............................................................. 24

3.2.2.3   Ojakärsämö.......................................................... 24

3.2.3  Muut lajit........................................................................... 25

3.2.4  Uhanalaisten lajien siemensadon laatu.................................. 25

3.3   Uhanalaiset kasvit suoympäristössä.............................................. 25

3.3.1  Menestyneet lajit................................................................ 25

3.3.2  Menestyneiden lajien kemialliset analyysit............................ 26

3.3.3  Muut suoympäristön lajit..................................................... 27

4  Yhteenveto........................................................................................ 28

5  Kirjallisuus......................................................................................... 28

6  Liitteet............................................................................................... 32

 1         Tutkimuksen tavoitteet

1.1     Rohdoskasvien merkitys

Rohdoskasvien tutkimuksen pitkäjänteisenä tavoitteena on laajentaa suomalaisen rohdoskasvituotannon kasvivalikoimaa ja parantaa pienyritysten kilpailukykyä. Nykyisen maatalouspolitiikan yksi tärkeä painopiste on maaseudun ja monimuotoisten maaseutuelinkeinojen kehittäminen. Rohdoskasvien viljelyä ja raaka-aineen tuotantoa pidetään yhtenä vaihtoehtona erikoiskasvien viljelijöille. Tämän hankkeen konkreettisena tarkoituksena oli tutkia yli 50 uuden rohdoskasvin ilmastollista soveltuvuutta ja agrobiologisia ominaisuuksia mahdollista viljelyä ja tuotantoa ajatellen. Onnistuneiden tutkimusten avulla voidaan löytää pienyrittäjille uusia erikoistuotteita, joille on kaupallista kysyntää sekä kotimaassa että ulkomailla.

Kiinalaisten rohdoskasvien käyttötaito ja niistä valmistetut tuotteet ovat levinneet ympäri maailmaa. Länsimaissa on myynnissä yli 500 eri rohdoskasvilajia, mutta kiinalaisten rohdoskasvien suhteen on ilmennyt eräitä huolenaiheita:

-          Asiantuntijat ovat huolissaan viljelysten rajallisesta tuotannosta tai alueiden ympäristön saastumisesta.

-          Kysyttyjä kiinalaisia rohdoskasvilajeja kerätään myös luonnosta niin rajusti, että kasvit joutuvat uhanalaisiksi.

-          Länsimaissa kasvilääkinnän asiantuntijat ovat huolissaan markkinoilla liikkuvista valerohdoksista, jotka ovat tehottomia tai jopa vaarallisia ja aiheuttavat näin vahinkoa käyttäjille sekä koko kiinalaisen kasvilääkinnän maineelle.

Näistä syistä Saksassa on viime vuosikymmenen aikana aloitettu kiinalaisten rohdoskasvien viljelykokeita, jotta saataisiin tuotettua raaka-ainetta kontrolloiduissa oloissa (Bomme 1999, Friedl & Bomme 1999, 2001, Blaszcyk 1999).

Suomessa on tullut useamman kerran esille kiinalaisten lääkintätaidot ja heidän käyttämänsä rohdoskasvit, mutta konkreettisiin tutkimus- tai viljelytoimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty (Raukko 1994, Luokkakallio 1994).

Viime vuosina Suomen lääketehtaat ovat kuitenkin osoittaneet kiinnostusta käyttää kotimaassa GAP-sääntöjen mukaisesti tuotettua kiinalaisten rohdoskasvien raaka-ainetta. Viljelytutkimusten kohteena on Karilassa ollut vuosina 1993-1996 muutama kiinalainen lääkekasvi, mm. Perilla frutescens ja Artemisia annua (Galambosi ym. 1999, Holm ym. 1997). Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan edustajien suorittamat uudet tutkimusmatkat Kiinan kylmille ilmastoalueille kuitenkin nopeuttivat rohdoskasvien kotiutumiskokeiden aloittamista (Koponen & Koponen 1995, Lappalainen 1998). 

TRAFFIC International –verkosto on Maailman luonnonsäätiön ja The World Conservation Union -järjestöjen ohjelma, joka seuraa villien eläinten ja kasvien kauppaa. Sen mukaan Euroopassa on 145 sellaista luonnon rohdoskasvilajia, jotka ainakin yhdessä maassa luokitellaan uhanalaisiksi tai vaarantuneiksi ja osa lajeista on jo virallisesti rauhoitettu.

Rohdoskasvialan asiantuntijat ja ammattilaiset ovat useaan otteeseen korostaneet näiden uhanalaisten kasvien viljelytutkimusten aloittamista ja tehostamista, koska rohdosmarkkinoilla esiintyy raaka-ainepulaa. Osa Euroopassa uhanalaisiksi määritellyistä kasveista on Suomessa luonnonvaraisia lajeja tai joitakin on viljelty koristekasveina, joten niiden viljelytekniikasta on jo tietoa.

Suomessa voitaisiin hyödyntää luonnon rohdoskasvien tuotannossa suoalueita. Turvetuotannosta vapautuu vuosittain laajoja alueita, ja koska useat suomalaiset suokasvit ovat Keski-Euroopassa uhanalaisia, niiden viljelymahdollisuuksien selvittäminen antaisi uusia vaihtoehtoja turvesoiden jälkikäytölle.

1.2      Hankkeen tavoitteet

Tässä tutkimushankkeessa haluttiin peltoviljelytutkimusten avulla saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

v      Mitkä kiinalaiset rohdoskasvit sopivat Suomen ilmastossa viljeltäviksi?

v      Mitkä Euroopassa uhanalaisiksi luokitellut, Suomen luonnossa alkuperäiset lajit tai viljellyt koristekasvit, soveltuvat viljeltäviksi Suomessa? Mitä lajeja ei vielä ole ajateltu tuotettavan rohdoskasviraaka-aineeksi?

v      Minkälaiset ovat ilmastollisesti soveltuvien rohdoskasvilajien agrobiologiset ominaisuudet ja viljelytekniikan peruselementit?

v      Minkälainen on Suomessa viljeltäväksi soveltuvien rohdoskasvien laatu?

v      Mitä Suomen luonnonkasvit merkitsevät perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä?

v      Voidaanko turvetuotannosta vapautuneilla pelloilla viljellä sellaisia uhanalaisia rohdoskasveja, jotka kasvavat alunperin suolla?


2         Aineisto ja menetelmät

2.1      Tietojen keruu ja lajien valinta

Rohdoskasvien laajasta ja suhteellisen tuntemattomasta valikoimasta pyrittiin valitsemaan lajeja, joilla on selvä lääketieteellinen merkitys ja tietyssä määrin myös kaupallista merkitystä. Lisäksi kasvien edellytettiin soveltuvan ilmastollisesti, maantieteellisesti ja ekologisesti Suomeen. Myös sukulaislajien esiintyminen Suomessa sekä aikaisemmat viljelykokemukset Mikkelissä tai muualla Suomessa olivat eduksi valinnassa.

2.1.1       Kiinalaiset rohdoskasvit

Kiinalaisista rohdoskasveista kerättiin tietoja alan kirjallisuudesta ja haastattelemalla kiinalaisen lääketieteen asiantuntijoita. Tärkeimmät kiinalaiset kirjallisuuslähteet olivat seuraavat: Xiao 1984, Xiao & Fu 1987, Foster & Yue 1992, You-Ping 1998. Kasvien valintaan liittyviä tärkeitä tietolähteitä olivat myös Saksassa aloitettu viljelytutkimus (Bomme 1999, Blaszczyk 1999) ja USA:ssa viime vuosina suoritettujen kiinalaisten rohdoskasvien kotiutumiskokeiden tulokset (Jean Giblette, High Falls Gardens).

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntijoina hankkeessa toimivat:

Dos. Keijo Huovinen, kiinalaisten rohdoskasvien farmakologiset ja farmakognostiset arviot, Helsingin yliopiston farmasian laitos

Hua Ma, TCM-lääkäri, Helsinki

Yu He-Ci, biotekniikan tohtori, Helsinki

Zhu Guo-Guang, TCM-lääkäri, Oulu

Birgit Utriainen, TCM-asiantuntija, Helsinki

Saatujen tietojen pohjalta kokeisiin valittiin ja niissä viljeltiin kolmen vuoden aikana yhteensä 37 kiinalaista rohdoskasvilajia (Liite 1).

2.1.2       Uhanalaiset rohdoskasvit

Uhanalaisista rohdoskasveista kerättiin tietoa ympäristönsuojelujärjestöjen (TRAFFIC international) edustajilta sekä raporteista ja kansainvälisten rohdoskasvisymposiumien yhteydessä julkaistusta materiaalista. Suomessa tietoja kerättiin kirjallisuudesta.

Uhanalaisista kasveista 13 lajia valittiin viljelykokeisiin kivennäismaalle:     

Achillea ptarmica          ojakärsämö (Kuva 1)            

Alchemilla alpina          tunturipoimulehti (Kuva 2)    

Alchemilla mollis           jättipoimulehti 

Alchemilla xanthochlora                     pyökkipoimulehti (Kuva 3)    

Allium ursinum              karhunlaukka                       

Antennaria dioica         kissankäpälä (Kuva 4)          

Asarum europaeum       taponlehti       

Centaurium erythraea   rohtosappi

Convallaria majalis       kielo                                    

Gratiola officinalis        rohtokuntio

Herniaria glabra           tyräruoho (Kuva 5)

Leontopodium alpinum euroopanalppitähti (Kuva 6)

Primula veris                 kevätesikko (Kuva 7)

Suoympäristössä kasvavia rohdoskasvilajeja valittiin viisi:

Acorus calamus             kalmojuuri (Kuva 8)

Drosera sp.                    kihokki

Menyanthes trifoliata    raate

Myrica gale                   suomyrtti

Salix myrsinifolia          mustuvapaju (ei uhanalainen laji, mutta suoympäristöön sopiva rohdoskasvi)

2.1.2.1     Uhanalaisten rohdoskasvien kirjallisuustutkimus

Hankkeen yhteydessä on tehty kirjallisuusselvitys uhanalaisten kasvien viljely- ja markkinointimahdollisuuksista. Uusien uhanalaisten rohdoskasvien viljelytutkimuksia on aloitettu perinteisissä tuotantomaissa (Unkari, Puola, Slovakia) jo 1970- ja 1980-luvuilla, mutta kaupallisista ja ympäristöpoliittisista syistä tutkimustyö nopeutui 1990-luvun lopulla Sveitsissä, Italiassa, Kanadassa ja Saksassa. Näistä viljelytutkimuksista on julkaistu tietoja, mutta ne ovat hyvin hajanaisia.

Kirjallisuusselvityksen tarkoituksena oli kerätä tietoa valituista rohdoskasveista viljelykokeiden pohjaksi. Tietoa haluttiin myös lajien markkinoista. Tutkimushankkeen suunnitteluvaiheessa alettiin kerätä julkaistuja tutkimustuloksia. Tehty kirjallisuusselvitys sisältää vuosina 1991-2001 kerättyjä tietoja.

Uhanalaisten rohdoskasvien markkina- ja viljelytutkimus ilmestyi verkkojulkaisuna MTT:n Maa- ja elintarviketalous -sarjassa (Galambosi & Jokela 2002). Siinä olemme käsitelleet yli 300 julkaisuviitteitä, siksi tämän selvityksen kirjallisuusluettelossa käsitellään vain kiinalaisia rohdoskasveja koskevia tietoja. 

2.1.3       Suomen luonnonkasvit

Suomen luonnossa kasvaa paljon rohdoskasveja, jotka ovat täällä eurooppalaisen kulttuurin mukaisesti tunnettuja ja joita käytetäänkin täällä jonkin verran. Kiinalaiseen lääkekasvikirjallisuuteen tutustuttuamme huomasimme, että osa Suomen luonnossa kasvavista lajeista on laajasti tunnettuja ja käytettyjä TCM-lääkinnässä. Tähän mennessä kukaan ei kuitenkaan ollut tarkastellut Suomen luonnonkasveja tästä näkökulmasta. Niinpä kiinalaisen TCM-lääkäri Hua Man aloitteesta tutkimukselle asetettiin lisätavoite: arvioidaan Suomessa kasvavien luonnonkasvien merkitystä TCM-lääkinnän kannalta. Tarkasteluun on otettu Hua Man ehdotuksen pohjalta 68 suomalaista luonnonkasvia, joiden suomalaiset tiedot kerättiin kotimaisista kirjallisuuslähteistä (Liite 2).

Tietoja kiinalaisista rohdoskasveista kerättiin Hua Man omasta yliopiston koulutusaineistosta. Niitä on tarkistettu alan kiinankielisistä peruskäsikirjoista (Dictionary 1-4). 

Tarkastelussa pyrittiin määrittelemään lajien rohdoksi käytettyjä kasvinosia, niiden vaikutusta ja käyttöaluetta perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä sekä suomalaisessa lääketietoisuudessa ja lainsäädännössä.

2.2      Kenttäkokeet

2.2.1       Koepaikat

2.2.1.1     Kivennäismaa 

Kiinalaisten kasvien ja uhanalaisten lajien kenttäkokeet on perustettu MTT/Ekologisen tuotannon tutkimusaseman Karilan lohkolle III. Lohko on aurinkoinen, korkea mäki, maalaji on kivinen hietamoreeni. Koeruudut perustettiin mustaan muovipenkkiin. Ruutujen pituus oli yleensä 3-5 m ja leveys 80 cm. Kasvit pyrittiin sijoittamaan niille luontaisiin maaperä- ja valo-oloihin, ja jos olosuhteet näyttivät epäsopivilta, kasvit siirrettiin toiseen kasvupaikkaan.

2.2.1.2     Suopohja 

Suokasvien koealueet sijaitsevat Juvalla Pakinsuolla (n. 45 km Mikkelistä) sekä Hiirolassa Kovalansuolla (n. 25 km Mikkelistä). Molemmat alueet ovat Vapo Oy:n entisiä turvesoita. Ruutujen koko oli suolla kasveittain 3-30 m².

2.2.2       Lisäysmateriaalin alkuperä 

Kasvien siemenet tilattiin ulkomaisista ja kotimaisista siemenfirmoista. Taimia hankittiin suomalaisista taimitarhoista. Lisäysmateriaalia hankittiin myös kasvitieteellisistä puutarhoista sekä ulkomailta. Siementen alkuperät olivat:

Ulkomaiset toimittajat

Richerts, Ontario, Kanada

Rühlemanns, Saksa

Baoding, paikallinen maatalousoppilaitos, Kiina (Galambosi toi mukanaan)

Tom Gordonin ginsengviljelmä, Kanada

High Falls Garden, USA

B&T World Seeds, Ranska

 

Kotimaiset toimittajat

Exotic Garden

Mustilan Arboretum, Elimäki

Kenkäveron puutarha, Mikkeli

Heimo Rasimus taimitarha, Salo

Uusyrityskeskus, Mäntyharju

Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Ruissalo, Turku

2.2.3       Viljelykokeet 

Kokeet olivat aluksi havainto- ja testauskokeita, koska kasveja tutkittiin Suomessa vasta ensimmäistä kertaa..

2.2.3.1     Lisäysbiologiset kokeet

Itävyystutkimuksissa idätettiin 4x25 tai 4x50 siementä huoneenlämmössä petrimaljassa. Jos itäminen onnistui, siemenet kylvettiin kasvihuoneessa kylvölaatikkoon ilman esikäsittelyä. Jos itäminen oli heikkoa, siemenet esikäsiteltiin säilyttämällä niitä kosteassa hiekassa +2 asteen lämpötilassa. Tämän jälkeen ne kylvettiin ja seurattiin kylmäkäsittelyn vaikutusta itämiseen. Jos siemenet eivät näyttäneet itävän lainkaan, kylvölaatikot säilytettiin ja seurattiin mahdollista itämistä vielä 1-2 vuotta. Joillakin lajeilla kokeiltiin suorakylvöä avomaalle keväällä tai syksyllä.

2.2.3.2     Kasvubiologiset kokeet

Kasvien kasvua, kehitystä ja talvehtimista seurattiin säännöllisesti mittaamalla kokoa ja kirjaamalla muistiin eri kehitysvaiheiden ajankohta (verson kasvu, kukinta, siementen muodostus). Keväisin tehtiin talvehtimishavainnot ja syksyisin seurattiin hallan vaikutusta kasveihin. Uusien kasvien ulkonäköä kuvailtiin sanallisesti. Sadonkorjuun yhteydessä mitattiin kasvien korkeus, tuorepaino sekä kuiva-ainepitoisuus. Yksilömittauksen pohjalta laskettiin tuore- ja kuivasatoa. Jos siemeniä muodostui, ne kerättiin ja niiden laatua tutkittiin.

2.2.3.3     Viljelytekniset kokeet

Lisäysmenetelmänä käytettiin taimikasvatusta ja istutusta. Jos siemenet itivät tasaisesti ja hyvin, kokeiltiin myös suorakylvöä muoviin tai avomaalle. Kylvön ja istutuksen yhteydessä annettiin peruslannoituksena Puutarhan Y-lannoitteita tai kananlantavalmisteita. Ravinteiden riittävyyttä seurattiin havainnoimalla kasvuston kasvua ja väriä. Tarvittaessa annettiin lisälannoitusta. Rikkaruohot kitkettiin 1-3 kertaa kasvukauden aikana. Herbasato korjattiin yleensä käsin leikkaamalla, mutta joillakin lajeilla kolmantena koevuonna kokeiltiin myös koneellista korjuuta. Juuri- ja siemensato korjattiin käsin. Viljelyteknisistä tekijöistä vertailtiin lisäysmenetelmän, kasvutiheyden, korjuuajan, korjuukertojen sekä käsin- tai konekorjuun vaikutusta kasvuun ja satoon.

2.3      Kemialliset analyysit

Joidenkin koekasvien laatua tutkittiin selvittämällä vaikuttavien aineiden pitoisuuksia kuivatuista näytteistä. Näytteitä otettiin eri vuosina ja kasvukauden eri vaiheissa. Niistä seurattiin pitoisuuksien vaihtelua. Analyysien tekemistä vaikeutti, varsinkin kiinalaisten kasvien kohdalla, se, että kasvit ja niiden sisältämät yhdisteet ovat suhteellisen tuntemattomia Suomessa ja Euroopassa. Myös pitoisuuksien vertailu oli vaikeaa, koska käytettävissämme olleet kirjallisuustiedot olivat melko hajanaisia ja epätarkkoja tai vaikuttavien aineiden tutkimus on vielä keskeneräistä. Suurin osa näytteistä analysoitiin ulkomailla, koska siellä rohdoskasvien laatututkimus on yleisempää ja laboratoriotekniikka tältä osin kehittyneempää kuin Suomessa.

 

Kasvimateriaalia on analysoitu seuraavissa paikoissa:

v      MTT/Ympäristölaboratorio, Jokioinen (raskasmetallimääritykset)

v      CRS Biotech Oy, Oulu (pajunäytteet)

v      Szt. Istvan University Budapest, Unkari (Acorus, Schizonepeta, Angelica)

v      ILIS-laboratorio, Sveitsi (useita lajeja)

v      Kosicen yliopisto, Slovakia (Achillea ptarmica)

v      Tasly Group co. laboratorio, Kiina (Salvia miltiorrhiza)

 

3         Tulokset ja tulosten tarkastelu

3.1      Kiinalaiset rohdoskasvit

3.1.1       Kokeissa olleet lajit ja niiden viljely

Kiinalaisia rohdoskasveja on ollut kokeissa kaikkiaan 37 lajia. (Liite 1). Kasvien menestymistä Suomen ilmastossa ja viljelyoloissa seurattiin kolmen vuoden ajan. Koealueilla vieraili useita kiinalaisen lääketieteen asiantuntijoita, jotka antoivat arvokasta palautetta ja lisätietoa kasvien merkityksestä ja käytöstä lääkinnässä. Viljelykokemusten ja asiantuntija-arvioiden perusteella kasvit voidaan ryhmitellä karkeasti näin (Taulukko 1):

1. Lupaavimmat lajit. Ryhmään kuuluvat kymmenen tärkeää kiinalaista rohdosta osoittautuivat ilmastollisesti sopeutuviksi ja menestyivät hyvin viljelykokeissa. Kasvukausi riittää sadonmuodostukseen ja monivuotiset lajit talvehtivat hyvin. Joistakin saatiin myös hyvälaatuista siementä. Amerikanginsengjuuren (Panax quinquefolius) lisäys ja viljely on ollut hieman epävarmempaa ja vaativampaa kuin muiden lajien, mutta erittäin tärkeänä ja paljon käytettynä rohdoksena se on sijoitettu tähän ryhmään. Lajin viljelystä Suomessa saadut kokemukset ovat arvokkaita.

2. Suomen luonnossa esiintyvät tai täällä koristekasveina viljeltävät lajit sekä tänne sopeutuvat, täysin uudet lajit. Näiden kasvien viljelystä saatiin kokemusta ja onnistumisia, mutta niiden merkitys kiinalaisessa lääketieteessä on vähäisempi. Niinpä näitä satotuloksia ei tässä yhteydessä käsitellä tarkemmin.

3. Epävarmat lajit. Näitä ovat Angelica sinensis, Pueraria lobata ja Scutellaria baicalensi, jotka ovat tärkeitä rohdoskasveja ja joille olisi kysyntää. Niiden viljely on kuitenkin ongelmallista ja kasvien menestyminen kyseenalaista (siementen itävyys, talvehtiminen, huono sato).

4. Karsitut lajit. Karsinnan perusteita ovat olleet lajisekaannukset, ilmastollinen sopeutumattomuus ja sadon heikko laatu.

3.1.1.1     Kiinalaisten lajien siementen ominaisuudet 

Yleisesti ottaen ostettujen siementen itävyys oli melko vaihteleva. Vaihtelevuus voi johtua lajin siemenbiologisia ominaisuuksista (lepotila, esikäsittelyn tarve, jne.), mutta syynä voi olla myös epävarmuus kaupallisen siemenen iästä ja laadusta. Tähän viittaa se, että tiettyjen lajien ostosiementä ei joinakin vuosina onnistuttu idättämään tai se iti hyvin huonosti, kun taas oma kylvösiemen on itänyt melko hyvin. Lisäksi ongelmana oli siemenen epäpuhtaus, esim. Artemisia-lajeilla kasvustossa esiintyi erinäköisiä kasveja ja lajin aitous jäi epäselväksi.

Kokemustemme mukaan kokeissa olleet lajit voidaan ryhmitellä ostosiemenen itävyyden perusteella näin:

1.       Itäminen ei onnistunut ollenkaan: Bistorta major, Bupleurum falcatum.

2.       Itäminen oli hyvin heikkoa, vaikka siemeniä kylmäkäsiteltiin: Astragalus membranaceus Salvia miltiorrhiza, Scutellaria baicalensis, Persicaria orientalis, Angelica chinensis, Cyathula officinalis, Xanthium sibiricum.

3.       Itäminen oli tyydyttävä kylmäkäsittelyn jälkeen: Polygonum aviculare, Angelica dahurica, Inula orientalis, Codonopsis pilosula

4.       Itäminen oli hyvä ilman kylmäkäsittelyä: Scutellaria laterifolia, Artemisia apiacea, Belamcanda chinensis, Glycyrrhiza uralensis, Pueraria lobata, Astragalus membranaceus, Cassia tora, Cnidium monnieri, Lenorus sibiricus, Rheum, Saposnikova divaricata, Schizonepeta tenuifolia, Achyranthes bidentata.

 

 

Taulukko 1. Viljelykokeissa tutkittuja kiinalaisia rohdoskasveja Mikkelissä vuosina 2000-2002.

Viljelykokeissa parhaiten menestyneet, tärkeät lajit

Viljelykokeissa onnistuneet lajit, merkitys keskinkertainen

Viljelykokeissa epävarmat lajit

Viljelykokeista karsitut lajit

Achyranthes bidentata

Angelica dahurica

Astragalus membranaceus

Codonopsis pilosula

   (peikonkello)

Glycyrrhiza uralensis

   (lakritsijuuri)

Leonorus sibirica

   (siperiannukula)

Panax quinquefolius

   (amerikanginseng)

Rheum palmatum

   (koristeraparperi)

Salvia miltiorrhiza

Schizonepeta tenuifolia

Acanthopanax senticosus

   (venäjänjuuri)

Agrimonia pilosa

   (idänverijuuri)

Angelica aboensis

Angelica gigas

   (jättiväinönputki)

Artemisia annua

   (kesämaruna)

Artemisia apiacea

Bistorta major

   (konnantatar)

Cnidium monnieri

Dianthus chinensis

   (kiinananeilikka)

Eclipta alba

Fallopia japonica

   (japanintatar)

Plantago asiatica

Persicaria orientalis

   (purppuratatar)

Polygonum aviculare

   (pihatatar)

Sanguisorba officinalis

    (rohtoluppio)

Saposnikova divaricata

Angelica sinensis

Astragalus chinensis

Inula orientalis

Pueraria lobata

Scutellaria baicalensis

   (baikalinvuohennokka)

Belamcanda chinensis

   (leopardinkukka)

Bupleurum falcatum

Cassia tora

Cyathula officinalis

Mentha haplocalyx

Xanthium sibiricum

 

 

10 lajia

16 lajia

5 lajia

6 lajia

3.1.2       Menestyneiden lajien sato ja laatu

Kiinalaisten rohdoskasvien lisäysmenetelmänä käytettiin taimikasvatusta ja istutusta sekä joillakin lajeilla kokeiltiin suorakylvöä, mutta sato jäi silloin huomattavasti alhaisemmaksi kuin istutetuilla kasveilla. Yksivuotisilla lajeilla saatiin satovertailuja kahdelta vuodelta (Leonorus sibirica, Kuva 9, Schizonepeta tenuifolia, Achyranthes bidentata, Kuva 10).

Monivuotisista juurirohdoksista Angelica dahurica (Kuva 11), Codonopsis pilosula (Kuva 12), Rheum palmatum ja Salvia miltiorrhiza (Kuva 13) ehtivät sadonkorjuuikään. Astragalus membranaceus- (Kuva 14) ja Panax quinquefolius -kasvien juuret (Kuvat 15-17) korjataan vasta 4-5 sekä Glycyrrhiza uralensis -lajin (Kuva 18) 3-4 kasvuvuoden jälkeen. Siten näiltä lajeilta ei saatu lopullisia satotuloksia.

3.1.2.1     Rohdoskasvien sato

Kolmen koevuoden aikana mitatut satotulokset on esitetty taulukossa 2. Yksivuotisten herbarohdosten satovaihtelut ovat suuria (265-1950 g/m), mikä johtuu vaihtelevista kasvutiheyksistä ja korjuuajoista sekä sääoloista.

Juurirohdoksilla sadon nousu vuodesta toiseen on vaihdellut kasvikohtaisesti, esimerkiksi A. membranaceus -lajilla sadon lisäys oli 5-20 % vuodessa. Lakritsijuurella toisen vuoden sato oli seitsemän kertaa suurempi kuin ensimmäisen vuoden sato. Joillakin lajeilla sato on pienentynyt iän mukana, esimerkiksi Angelica dahurican kukinta toisena kasvuvuonna pienensi juurisatoa ensimmäisen vuoden satoon verrattuna. Amerinkanginsengin satolaskelmissa on huomioitava kasvien hävikki: havaintojen perusteella kasvukauden aikana kasvien määrä vähenee noin 14 % vuosittain.

 

Taulukko 2. Viljelykokeissa parhaiten menestyneiden kiinalaisten rohdoskasvien sato, Mikkeli v. 2000-2002.


3.1.2.2     Sadon kemiallinen laatu  

Vaikuttavien aineiden laboratorioanalyyseja tehtiin kiinalaista lääkekasveista neljästä lajista. Schizonepeta tenuifolian lehtisatoa analysoitiin Unkarissa. Määritysten mukaan haihtuvan öljyn pitoisuus oli vuoden 2002 näytteissä 3,0-3,17 % ja vuoden 2001 näytteissä 3,5-3,8 %. Pääkomponentit olivat pulegoni, mentoni ja limoneeni. Näissä näytteissä öljyn koostumus on sama, mutta pitoisuus jopa kaksinkertainen kirjallisuuden antamiin tietoihin verrattuna (1,8 %). Mikkelin näytteet analysoitiin murskatuista lehdistä, mutta kirjallisuustiedot voivat olla koko verson pitoisuuksia.

Myös Angelica-lajien siemen- ja juurinäytteet analysoitiin Unkarissa (Taulukko 3 ja 4). Haihtuvan öljyn pitoisuus oli 0,025 %. Tämä lukema on alhainen, sillä kiinalaisen rohdoskasvikirjallisuuden mukaan Angelica-lajien juurten haihtuvan öljyn pitoisuus on 0,2-0,3 %.

Taulukko 3. Angelica-lajien siemensadon öljypitoisuus ja koostumus Mikkelissä v. 2001-2002. (Hethelyi & Galambosi 2003).

Laji

Öljypitoisuus

Pääkomponettien määrä, %

 

%

fellandreeni

alfa-pineeni

beta-kariofylleeni

Angelica archangelica

1,47

73,1

10,8

 

Angelica abaensis

1,25

80,7

 

 

Angelica dahurica

69,5

42,1

11,5

13,8

Angelica gigas

1,50

 

13,1

 

 

Taulukko 4. Angelica-lajien juuriöljyn pitoisuus ja koostumus Mikkelissä v. 2001-2002. (Hethelyi & Galambosi 2003).

 

Öljypitoisuus, %

Pääkompponenttien määrä, %

Laji

 

alfa-

beta-

p-cimoli

fellandreeni

beta-

myristisiini

 

 

pineeni

pineeni

 

 

farneseeni

 

Angelica archangelica

0,96

26,9

 

26,4

23,6

 

 

Angelica abaensis

0,22

54,7

6,9

 

7,7

 

 

Angelica dahurica

0,03

14,4

 

 

11,8

22,0

17,2

Angelica gigas

0,39

61,4

6,8

 

4,4

 

 

 

Amerikanginsengin (Panax quinquefolium) juurinäytteitä analysoitiin Sveitsissä. Tulosten mukaan ginsenoisiden kokonaispitoisuus oli toisen kasvuvuoden jälkeen 2,002-2,220 % (Taulukko 5). Pitoisuus kasvaa vuosien myötä, koska neljä- ja viisivuotiailla kasveilla pitoisuus oli 3,885-4,368 %. Kiinalaisen lähteen, ”Oriental Materia Medica”, mukaan amerikanginsengin juurten ginsenosidipitoisuus on 5 %, joten Mikkelin näytteissä pitoisuus vanhemmilla, sadonkorjuuikäisillä kasveilla oli melko lähellä tätä.

Taulukko 5. Amerikanginsengjuuren (Panax quinquefolium) kokonaisginsenoisidipitoisuus Mikkelissä v. 2001 ja 2002.

Viljelytoimenpiteet

2001

2002

 

ikä, vuotta 

 %

ikä, vuotta

%

Suorakylvö,keinovarjostus

2

2,026

3

3,623

Taimien istutus, keinovarjostus

2

2,002

3

2,728

Taimien istutus, metsävarjostus

2

2,22

3

2,343

Taimien istutus, keinovarjostus

 

 

4

4,127

Taimien istutus, keinovarjostus

4

4,365

 

 

Taimien istutus, metsävarjostus

5

3,885

 

 

 

Salvia miltiorrhizan vuoden 2001 juurisatoa analysoitiin Kiinassa Tasly Group –lääketehtaan laboratorioissa. Tulosten mukaan tärkeän vaikuttavan aineen, tanshinone II A:n, pitoisuus oli Mikkelin näytteissä 0,0612 %. Kiinalaisissa näytteissä sitä oli 0,0486 %, Siten suomalaisissa kasveissa pitoisuus oli noin neljänneksen korkeampi kuin kiinalaisissa kasveissa.

3.1.2.3     Kylvösiemensato

Kolmen vuoden aikana useista lajeista saatiin siemensatoa. Se puhdistettiin ja sen itävyyttä testattiin.

1.   Kiinalaisista kasveista eivät ole tuottaneet siemeniä: Achyranthes bidentata, Artemisia annua, Artemisia apiacea, Glycyrrhiza uralensis, Fallopia japonica Schizonepeta  tenuifolia.

2.   Seuraavista lajeista saatiin siemeniä, mutta ne eivät itäneet: Bistorta major, Polygonum aviculare, Taraxacum mongolicum, Codonopsis pilosula, Panax quinquefolius, Salvia miltiorrhiza.

3.   Siemensato itänyt melko huonosti (itävyys 1-15 %): Cnidium monnieri, Persicaria orientalis, Eclipta alba.

4.   Seuraavat lajit tuottivat hyvälaatuista kylvösiementä, jonka itävyys oli melko hyvä (25-100%), lajikohtaiset tiedot ovat Taulukossa 6.

  

Taulukko 6. Kiinalaisten rohdoskasvien siemensadon itävyys Mikkelissä v. 2000-2002.

Laji

Siemensadon itävyys %

Angelica dahurica

61-77

Astragalus membranaceus

33-96

Astragalus chinensis

70

Dianthus chinensis

86-100

Leonorus sibirica

30-61

Rheum palmatum

77

Rheum tanquiticum

69

Plantago asiatica

21-81

Scutellaria baicalensis

29-76

Scutellaria laterifolia

4-25

3.1.2.4     Suomen luonnonkasvit kiinalaisen lääketieteen valossa

Tässä selvityksessä tarkasteltiin eri lajeja koskevia tietoja ja niiden merkitystä kasvien myrkyllisyyden ja Suomen lainsäädännön osalta. Suomalaisten luonnonkasvien merkitystä pyrittiin ensimmäisen kerran arvioimaan TCM-lääkärin mukaan, mutta lajien virallisen käytön tai markkinoinnin merkitystä ei käsitelty.  

Kasvit jaettiin kolmeen ryhmään (Liite 2) sen mukaan, miten yleisesti kasveja Kiinassa käytetään:

1.       TCM-lääkärit käyttävät usein.  

2.       TCM-lääkärit käyttävät melko usein.

3.       TCM-lääkärit eivät käytä yleisesti, mutta rohdos on paikallisesti tunnettu.

Kiinassa ensimmäisen ja toisen ryhmän lajien tuntemus on pakollinen TCM-koulutuksessa.

Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna lista on erittäin mielenkiintoinen ja monessa suhteissa poikkeava verrattuna Suomessa vallitsevaan lääketietoisuuteen. TCM-lääkinnässä käytetään hyvin usein sellaisia lajeja, joita Suomessa pidetään myrkyllisinä, tai lajeja jotka kuuluvat lääkeluetteloon, koska niiden vaikutustavasta ei ole täyttä varmuutta.

Suomalaisia virallisia kauppayrttejä listassa on vain kolme, ja niitäkin käytetään vain kansanomaisella tavalla. Ne ovat maitohorsma, peltokorte ja siankärsämö. Mielenkiintoista on sekin, että Suomessa arvostettuja rohdosyrttejä ei tunneta Kiinassa. Tällaisia lajeja ovat esim. ukontulikukka, mäkikuisma tai keto-orvokki.

Myrkylliset ja lääkeluettelossa olevat kasvit ovat hullukaali, kalliokielo, keltamo, kielo, kolmisädetyräkki ja sudenmarja.                        

Tarkastelluista lajeista Suomen lääkeluetteloon kuuluvat kivikkoalvejuuri, rantayrtti, viisisädetyräkki, kalmojuuri, nukula ja mäkikuisma.          

Suomessa ei tunneta seuraavien lajien rohdoskäyttöä: tummarusokki, pikkulimaska, tummaraunioinen, yövilkka, leveäosmankäämi, viisisädetyräkki, lehtoneidonvaippa. lehtonoidanlukko, mäkiarho ja mäntykukka. 

Suomen luonnossa kasvavien rohdoskasvien ensimmäinen tarkastelu TCM-näkökulmasta on korostanut kahden kulttuurin erilaisuutta ja tietojen vaihdon tarpeellisuutta. Selvityksen mukaan tarvitaan lisätietoa ja perusteellisempaa farmakologista tutkimusta rohdoskasvien hyödyntämisessä, koska kiinalainen ja eurooppalainen lääkintätietoisuus ja kasvien käyttö poikkeavat toisistaan melkoisesti. TCM–lääkinnässä käytettävät rohdoskasvilajit ovat Suomessa erilaisen arvioinnin ja lainsäädännön alaisia. Nykyisessä kansainvälistymisprosessissa ja vaihtoehtoisten hoitomenetelmien yleistyessä on tarkkojen ja selkeiden tietojen levittämisellä suuri merkitys, jotta vältytään epäselvyyksiltä ja tietojen väärinkäytöltä.   

Kuitenkin nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä ensisijaisesti TCM-lääkinnän asiantuntijoille. Suomen puhdas luonto ja luonnonmukaiset viljelyolosuhteet voivat antaa mahdollisuuden kerätä ko. rohdoskasvilajeja, ja parhaassa tapauksessa niitä voidaan jopa viljellä omaa käyttöä varten. 

Myös lisää ja perusteellista tutkimusta tarvitaan rohdoskasvien ja ravinnon yhteisvaikutuksen selvittelyssä, koska TCM-lääkintä uskoo vahvasti siihen, että ihmisten hyvinvointiin vaikuttava ruoka ja lääke ovat joskus sama asia (Yi ym. 2000). Ennen kaupallista keruu- tai viljelytoimintaa on kuitenkin selvitettävä näiden lajien virallista statusta Suomessa.  

3.2      Uhanalaiset rohdoskasvit kivennäismaalla

3.2.1       Viljelykokeissa menestyneet lajit

Uhanalaisista rohdoskasveista menestyivät viljelykokeissa kivennäismaalla parhaiten ojakärsämö, poimulehtilajit, tyräruoho, euroopanalppitähti ja kevätesikko. Niiden lisääminen taimikasvatuksesta ja istutuksesta onnistui hyvin, ne viihtyivät viljelyoloissa ja uusiutuivat hyvin herba- tai kukkakorjuun jälkeen. Talvehtiminen onnistui ilman vaurioita ja satotuloksia saatiin kolmelta vuodelta. Viljelykokeissa vertailtiin eri kantoja, kasvutiheyttä ja korjuuajankohtia ja laskettiin niistä keskiarvoja ja niiden avulla satoarvioita. Satotulokset on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Kivennäismailla kasvavien uhanalaisten rohdoskasvien satotulokset, Mikkeli v. 2000-2002.

Sekä ojakärsämön että poimulehtilajien sato oli paras toisena kasvuvuonna. Istutusvuoden ja kolmannen kasvuvuoden sadot jäivät alhaisemmiksi. Jätti- ja pyökkipoimulehdellä korjattiin erikseen koneellisesti kolmannen vuoden kasvustoa lehti- ja kukintavaiheessa, jolloin saatiin runsas sato. Tyräruohon sato vaihteli kasvutiheyden mukaan, paras sato saatiin tiheästä istutuksesta. Alppitähden sato oli alhainen istutusvuonna, mutta kahtena seuraavana vuonna sato oli korkeampi. Kevätesikon sato luonnollisesti nousi kasvien iän myötä, kun juurten koko kasvoi.

3.2.2       Menestyneiden lajien kemialliset analyysit 

3.2.2.1     Poimulehti

Poimulehden osalta tanniinipitoisuudet ovat vertailukelpoisia kirjallisuudessa esitettyjen arvojen kanssa (Taulukko 8). Esimerkiksi yleisellä poimulehdellä A. vulgaris ilmoitettu tanniinipitoisuus on 6-8 % (Rey –Slacanin 1999).

Taulukko 8. Poimulehtilajien tanniinipitoisuus, Mikkeli v. 2001.

Kasvi

Tanniinipitoisuus, %

Luonnonkanta (Alchemilla sp.)

7,01

Pyökkipoimulehti (Alchemilla xanthochlora)

6,93-7,63

Jättipoimulehti (Alchelmilla mollis)

7,02-7,17

Tunturipoimulehti (Alchelmilla alpina)

3,41-5,39

3.2.2.2     Alppitähti

Euroopanalppitähden kahden eri kannan kukkien koostumus oli hyvin samanlainen (Taulukko 9). Näytteiden tanniinipitoisuus on alhaisempi kuin esimerkiksi sveitsiläisissä tutkimuksissa saadut arvot (5-6 %), mutta muiden yhdisteiden pitoisuudet olivat samaa tasoa kuin sveitsiläisissä kasveissa (Rey 2000).

Taulukko 9. Alppitähden kahden eri kannan kukkien kemiallinen koostumus,

Mikkeli v. 2001.

Yhdisteen pitoisuus, %

Chrestensen

Quedlinburg

Tanniinit

2,75

2,71

Klorogeenihappo

0,19

0,18

Flavonoidit: Luteoliini- 3´,7-glukoosi

0,08

0,05

                   Luteoliini-7-glukoosi

0,16

0,38

                   Luteoliini- 4´-glukoosi

1,34

1,46

3.2.2.3     Ojakärsämö

Ojakärsämön sisältämän haihtuvan öljyn pitoisuuksista on hyvin vähän raportoituja tutkimuksia. Kokeissamme luonnonkantojen kukka- ja herbasadon öljypitoisuus oli noin 20 % korkeampi kuin koristelajikkeiden (Taulukko 10). Herbasadon haihtuvan öljyn pitoisuudeksi on raportoitu 0,1-1,4 %, joten näissä kokeissa olleilla ojakärsämökannoilla pitoisuudet olivat näihin verrattuna melko alhaiset (Maffey ym. 1989).

Taulukko 10. Haihtuvan öljyn pitoisuus ojakärsämön eri kantojen verso- ja kukkasadossa, Mikkeli v. 2001.

Alkuperä

Öljypitoisuus, %

Kukat

Herba

Luonnonkanna   Karila

                           Porvoo

0,133

0,166

0,041

0,076

                           keskiarvo

0,149

0,058

Koristelajikkeet:  Yarrow

                           Ballerina

                           Pearle

0,150

0,133

0,083

0,058

0,041

0,044

                           keskiarvo

0,122

0,048

3.2.3       Muut lajit

Kokeissamme olleiden muiden uhanalaisten lajien osalta kolmevuotiset viljelykokemukset ovat vaihtelevia. 

Rohtokuntio (Gratiola officinalis) on ollut näyte- ja koekasvina v. 1998-2001, ja kokemusten mukaan sen viljely onnistuu, mutta lajin kaupallinen merkitys on vähäinen. Sitä käytetään vain homeopaattisissa valmisteissa eikä sille ole juurikaan kysyntää.

Myös kissankäpälä (Antennaria dioica) on kasvanut viljelyoloissa hyvin. Kokeissa kasvusto levisi hyvin sekä mustassa muovissa että avomaalla. Sato jää kuitenkin alhaiseksi, koska kasvista käytetään ainoastaan pienet ja kevyet kukinnot.

Karhunlaukka (Allium ursinum), taponlehti (Asarum europeum) ja kielo (Convallaria majalis) osoittautuivat viljelyoloissa hidaskasvuisiksi lajeiksi ainakin kasvustojen perustamisvaiheessa. Kolmen vuoden kokeissa niiden biomassan muodostus oli niin vähäistä, ettei kunnollisia satomittauksia voitu tehdä. Kasvuston kehitys ja ”tiivistyminen” oli hyvin hidasta, joten näiden lajien biomassan ja satopotentiaalin realistinen arviointi vaatisi 3-vuotisen hankkeen jälkeen vielä muutamia lisävuosia.

Rohtosapen (Centaurium erythraea ) viljely osoittautui odotetusti ongelmalliseksi. Taimien kasvu oli heikkoa ja talvehtiminen tällä leveysasteella epäonnistui täysin. Lajin luontainen esiintymisalue on Etelä-Suomi. Koesuunnnitelman mukaisesti oli tarkoituksena kokeilla korvaavana kasvina Suomen luonnossa kasvavaa C. maritima –lajia, mutta sen siemeniä emme onnistuneet hankkimaan. 

3.2.4       Uhanalaisten lajien siemensadon laatu

Monivuotiset lajit tuottivat myös siemensatoa, jota kerättiin ja josta puhdistuksen jälkeen tutkittiin itävyyttä. Korjatun siemensadon laatu oli melko hyvä, ainoastaan Alchelmilla alpina -lajin siemenet eivät itäneet. Siemensadon itävyys vuosina 2000-2002 oli seuraava:

Herniaria glabra 28 %, Primula veris 29 %, Antennaria dioica 46 %, Achillea ptarmica 56 % ja Leontopodium alpinum 88-95 %.

3.3      Uhanalaiset kasvit suoympäristössä

3.3.1       Menestyneet lajit

Suoympäristön kasveista menestyivät parhaiten kalmojuuri (Acorus calamus) ja mustuvapaju (Salix myrcinifolia). Niitä viljeltiin Juvan Pakinsuolla lannoitetulla ja lannoittamattomalla maalla. Koska kasvu oli selvästi voimakkaampaa lannoitetuissa ruuduissa, satovertailuun otettiin vain niiltä saatuja tuloksia. Satotulokset kahdelta tai kolmelta kasvuvuodelta ovat taulukossa 11.

Taulukko 11. Kalmojuuren ja mustuvapajun satotulokset, Pakinsuo, Juva v. 2000-2002.

Kalmojuuri kasvoi erittäin hyvin ja levisi voimakkaasti. Kolmannen vuoden kuiva juurisato oli kannasta riippuen 1-2 kg/m², mikä on kirjallisuustietoihin verrattuna runsas sato. Pajulla satovaihtelut eri kantojen välillä olivat suuria, lisäksi näytteiden otto ja kasvien leikkaaminen on vaikuttanut kasvuun ja satoon. Yksivuotisten versojen kuivasato vaihteli 170 ja 770 g/m² välillä. 

3.3.2       Menestyneiden lajien kemialliset analyysit

Kalmojuuren juurinäytteistä analysoitiin haihtuvan öljyn pitoisuus sekä sen koostumus. Erityistä huomiota kiinnitettiin ß-asaroniin, joka karsinogeenisena yhdisteenä rajoittaa rohdoksen käyttöä. Analyysitulokset ovat taulukossa 12.

Taulukko 12. Kalmojuuren eri kantojen kuivan juurisadon haihtuva öljy- ja

β-asaronipitoisuus, Pakinsuo Juva v. 2001-2002.

 

 

Kalmojuuren haihtuvan öljyn pitoisuus on kansainvälisessä kirjallisuudessa esiintyvien tietojen mukaan kuivatussa juurakossa 3-4 %. Tämän kokeen kasveista haihtuva öljy analysoitiin koko juuresta (juurakko ja hiusjuuret 50:50 %), joten juurakon arvioitu öljypitoisuus (2-3,6 %) on näihin arvoihin nähden vertailukelpoinen. Näytteiden ß-asaronipitoisuus vastaa kansainvälisiä tutkimustuloksia, joiden mukaan pohjoisamerikkalainen kalmojuurikanta sisältää huomattavasti vähemmän tätä haitallista, karsinogeenista komponenttia kuin eurooppalaiset kannat. Viljelykokeiden yksi tärkeä tulos oli se, että tarpeen mukaan suopellolla voidaan kasvattaa parempilaatuista kalmojuurta.

Pajunäytteistä analysoitiin kokonaissalisiinipitoisuus eri kannoista, kasvinosista ja eri-ikäisistä versoista. Tulokset ovat taulukossa 13.

Taulukko13. Pajun kokonaissalisiinipitoisuus eri kasvinosissa.

Pakinsuo, Juva v. 2000-2002.

 

Kansainvälisten laatukriteerien mukaan (ESCOP:n monografia) pajunkuoren kokonaissalisiinipitoisuuden tulisi olla yli 1 %, joten analysoidut näytteet täyttävät rohdokselle asetetut laatuvaatimukset. Sato on korjattava vuosittain, koska eurooppalaisen farmakopean mukaan salisiinit uutetaan nuorien oksien kuivatusta kuoresta. Koneellistettua tuotantoa ajatellen uuttaminen on suoritettava kuivatusta ja pilkotusta yksivuotisesta versomassasta.   

Viljelykokeiden yhteydessä seurattiin myös salisiinipitoisuuden vaihtelua kasvukauden aikana, jotta saataisiin selville versojen optimikorjuuajankohta. Tuloksissa esiintyi suurta vaihtelua kahden havaintovuoden välillä, joten varmoja johtopäätöksiä salisiinipitoisuuden muutoksista kasvukaudella ei voi tehdä. Korkeat salisiinipitoisuudet mitattiin elokuussa, jolloin lehdet ja versot ovat reheviä. Tämä ajankohta olisi sopiva myös tuotantomittakaavaisen uuton kannalta, koska silloin turvepeltojen maa on vielä kuivaa, ja korjuu voidaan tehdä koneellisesti.

3.3.3       Muut suoympäristön lajit

Suomyrtin (Myrica gale) satomittauksia tehtiin kolmena vuonna. Vaikka lajin viljely olisi mahdollista suopellolla, sen biomassatuottokyky on osoittautunut matalaksi. Mitattu kuiva lehtisato oli 50-104 g/m², joten tislattava sato jäi alhaiseksi. Lisäksi kasvuston perustaminen osoittautui vaikeaksi. Kasvullisissa lisäyskokeissa taimien juurtuminen ja kasvuunlähtö oli epävarmaa, jolloin kasvustot jäivät aukkoisiksi ja rikkaruohot tukahduttivat kasvua.

Kihokkilajien (D. rotundifolia ja D. anglica) kasvustojen perustaminen kahdella suoalueella kolmena vuonna epäonnistui täysin. Turvepeltojen suuresti vaihtelevat kosteus- ja kuivuusolot estivät sekä siementen itämistä, että istutettujen taimien kasvua.

Myös raatteen (Menyanthes trifoliata) koekasvustojen perustaminen epäonnistui kahtena vuonna pitkään jatkuneen odottamattoman vesipeiton vuoksi. Vain muutama taimi selviytyi ja juurtui hyvin, istutetuista taimista suurin osa kuivui tai huuhtoutui tulvaveden mukana pois kasvupaikalta.

4         Yhteenveto

Hankkeen tavoitteena oli laajentaa Suomessa viljeltävien hyötykasvien valikoimaa ja löytää uusia, Suomen oloihin soveltuvia, rohdoskasvilajeja. Kolmen vuoden kokemusten pohjalta saatiin Suomessa ensimmäistä kertaa tutkittua tietoa 55 uuden rohdoskasvilajin ilmastollisesta soveltuvuudesta, viljelymahdollisuuksista ja laadusta.

Hankkeen tulosten pohjalta voitiin laatia 19 uuden lajin ensimmäisiä viljelyohjeita ja suosituksia käytännön viljelyyn (Liitteet 3 ja 4). Näille uusille rohdoskasveille on jossain määrin kaupallista kysyntää.

Osa kiinalaisista rohdoskasveista ja suurin osa tutkituista uhanalaisista lajeista tuottaa käyttökelpoista siemensatoa, jolloin voidaan turvata kylvösiemenen omavaraisuutta.

Mahdollista kotimaista tuotantoa ajatellen lajien viljelytekniikka vaatii kuitenkin tarkempia tutkimuksia. Etenkin kiinalaisten hidaskasvuisten lajien tutkimus on vasta alussa, koska lajit ovat meillä täysin uusia ja kasvua on seurattu vasta 2-3 vuoden ajan. Viljelykokemusten karttuessa viljelyohjeistoa voidaan tarkentaa.

Saatuja tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi erikoiskasvien viljelijöiden ja neuvojien kouluttamisessa. Uusien rohdoskasvien raaka-aineitta voitaisiin markkinoida koti- tai ulkomaisille lääketehtaille, luontaistuotevalmistajille, joillekin tutkimuslaitoksille tai erikoiskasveja markkinoiville yrityksille ja esimerkiksi kiinalaista terveydenhoitoa harjoittaville lääkäreille ja terapeuteille.

Näiden erikoiskasvien kaupallinen hyödyntäminen vaatii aktiivista tiedotustoimintaa Suomessa ja ulkomailla.

5         Kirjallisuus

 

Blaszczyk, T. 1999. Cultivation of Chinese Medicinal Plants in Hamm (Germany). Zeitschrift fur Arznei-& Gewirzpflanzen 4:199-202.

Bomme, U. 1999. Anbauforschung mit chinesischen Heilpflanzen, Zeitschrift fur Arznei-& Gewurzpflanzen 2:57.

Bomme, U, 2002. Field cultivation of Chinese medicinal plans. First results of cultivation trials. Zeitschrift fur Arznei- & Gewurzpflanzen 7: 41-45.

Dagmar, L. 1998. Europes Medicinal and Aromatical plants: their use, trade and conservation. A TRAFFIC network report. Cambridge, UK: TRAFFIC International. 77 s.

Dictionary of Chinese Medicine 1977. Vol.1. Shanghai, China: Shanghai Press of Science and Technology. 354 s.

Dictionary of Chinese Medicine 1985. Vol. 2. Shanghai, China: Shanghai Press of Science and Technology. 407 s.

Dictionary of Chinese Medicine 1993. Vol. 3. Shanghai, China: Shanghai Press of Science and Technology. 527 s.

Friedl, F. & Bomme, U. 1999. Chinesishe Heilpflanze fur unsere Bauern? Zeitschrift fur Arznei-& Gewurzpflanzen 4:159-160.

Foster, S. 1990. Chinese Medicinal Herbs: An Introduction. The Herb Companion, Febr/March. s. 28-33.

Foster, S. & Yue, C. 1992. Herbal Emissaries. Bringing Chinese Herbs to the West. Healin Art Press. Vermont, USA. 356 s.

Galambosi, B., Galambosi, Zs., Latvus, A. & Kaarlas, M. 1999. Uusien rohdoskasvien viljelytekniikka ja laatu. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja, Sarja B 19. Jokioinen: Maatalouden tutkimuskeskus. 33 s.

Galambosi, B., Hua, M. & Jokela, K. 2002. Luonnonkasvimme kiinalaisten lääketieteen valossa. Teoksessa: Maataloustieteen päivät 2002, Helsinki, 9-10.1.2002. s. 139. 

Hethelyi, E. & Galambosi, B. 2003. Study on the variation in the essential Oil Content and Chemical Character of the Grain and Root of Angelica Species Grown in Finland, by Means of GC, GC/MS Methods. Olaj, Szappan, Kozmetika. 52(3): 105-114.

Hiltunen, R. & Holm, Y. 1994. Luonnonlääkkeet. Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Helsinki: Painotalo Miktor. 239 s.

Holm,Y., Laakso, I., Hiltunen, R. & Galambosi, B. 1997.Variation in the essential oil composition of Artemisia annua L. of different origin cultivated in Finland. Flavour and Fragrance Journal 12:241-246.

Huovinen, M-L. & Kanerva, K. 1982. Suomen terveyskasvit. Tampere: Valitut Palat, Tammer-Linkki. 464 s.

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.) 1998. Retkeilykasvio. 4. painos. Helsinki: Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. 656 s.

Koponen, T. & Koponen, A. 1995. Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan Koillis-Kiinan tutkimusmatka. Sorbifolia 26(3): 107-125.

Kurtto, A. 1995. Suomen luonnonkasvit. Brepols, Belgia: Valitut Palat. 466 s. 

Lappalainen, E. 1998. Kertomus Kiinaan 27.4.- 7.5.1998 tekemästäni työmatkasta. Käsikirjoitus 12 s.

Lindberg, M. 1993. Lapin ja Pohjois-Suomen rohdos- ja luontaistuotekasveista. Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet 8. Kuopio: Kuopion yliopisto. 243 s.

Luokkakallio, J. 1994. Lääkekasveja viljelemään. Käytännön maamies 11:48-49.

Maffei, M., Chialva, F. & Codignola, A 1989. Essential oils and chromosome numbers from Italian Achillea species. Journal of Essential Oil Research 2: 57-64. 

Oyanagi, K. 1997. A clinical investigation of Perilla extract cream for atopic dermatitis. Teoksessa: Yu; H.C. ym. (toim.). PERILLA, The Genus Perilla. Harwood Academic Publishers. s. 71-82.

Piirainen, M., Piirainen, P. & Vainio, H. 1999. Kotimaan luonnonkasvit. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY. 511 s.

Polunin, M. & Robbins, C. 1993. Luonnon suuri apteekki. Helsinki: Sanomaprint. 144 s.

Raukko, E. 1994. Kiinalainen juttu: Himalajan vihannesten viljelyä suunnitellaan Suomessa. Puutarha-Uutiset 39: 6.

Rautavaara, T. 1980. Miten luonto parantaa. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY. 284 s.

Rautavaara, T. & Knuuttila, P. 1979. Mihin marjamme kelpaavat. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY. 229 s.

Rautavaara, T. & Knuuttila, P. 1982. Mihin kasvimme kelpaavat. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY. 198 s.

Reid, D. P. 1987. Chinese Herbal Medicine. Thorsons Group.174 s.

Rey, C. 2000.  Erste Resultate der Inkulturnahme und der Inhaltstoffanalysen von Edelweiss (Leontopodium alpinum Cass.) Zeitchrift fur Arznei- und Gewurtzpflanzen. 1:12-19. 

Rey, C. & Slacanin, I. 1999. La variete dalchelmille jaunatre APER. Approche culturale et phytochimique. Revue Suisse de Viticuture Arboriculture Horticulture 31(6): 309-316.

Rey, C. 2000. Erste Resultate der Inkulturnahme und der Inhalstoffanalysen von Edelweiss (Leontopodium alpinum Cass.) Zeitschrift fur Arznei- und Gewurztpflanzen 1: 12-19.

Rumjantseva, L. 1996. Kasvilääkintäopas. Porvoo: WSOY. 224 s.

Ryttäri, T. & Kettunen, T. 1997. Uhanalaiset kasvimme. Tampere: Tammer-Paino. 335 s.

Sheu. S. J., Ho. Y. S., Chen, Y. P. & Hsu, H. Y. 1987. Analysis and Processing of Chinese Herbal Drugs VI. The Study of Angelicae radix. Planta Medica 377-378.

Vogel, A. 1986. Luonto, paras lääkitsijä. Vantaa: Vogel Oy. 592 s.

Wagner, H., Hikino, H. & Farnsworth, R. 1985. Angelicae radix. Teoksessa: Economic and Medicinal Plant Research. Volume I. London: Academic Press Incorporation. s. 76-85.

Xiao, P-G, 1989. Excerpts of the Chinese Pharmacopeia. Teoksessa: Cracer, L. E., & Simon, J. E. (toim.). Herbs, Spices and Medicinal Plants: Recent Advances in Botany, Horticulture and Pharmacology..Volume 4. Phoenix, Arizona: Oryx Press. s. 42-114.

Xiao, P-G. & Fu, S. L., 1987. Pharmacologically Active Substances of Chinese Traditional and Herbal Medicines. Teoksessa: Craker, L. E. & Simon, J. E. (toim.). Herbs, Spices and Medicinal Plants: Recent Advances in Botany, Horticulture and Pharmacology. Volume 2. Phoenix, Arizona: Oryx Press. s. 1-55.

Yang, R. Z. & Tang, C. S. 1988. Plants Used for Pest Control in China: A Literature Review. Economic Botany 42(3): 376-406.  

Yi, D., Tong, P., Siu-Wai, L., Hei-Wun, L., Hin-Wing, Y. & Pei-Gen, X. 2000. The Current Status and Prospects of Chinese Functional Foods. Journal of herbs, Spices & Medicinal Plants 7(1):77-89.

You-Ping Zhu, 1998. Chinese Materia Medica. Amsterdam: Harwood Academic Publishers. 706 s.

Yu, H. C., Niskanen, A. & Paananen, J. 1997. Perilla and the treatment on allergy-A review. Teoksessa: Yu, H. C. ym. (toim.). PERILLA, The Genus Perilla. Harwood Academic Publishers. s. 55-70.


6         Liitteet

Liite 1. Hankkeen aikana tutkittuja kiinalaisia rohdoskasveja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajin nimi

Koevuodet

Tieteellinen nimi

Kiinalainen nimi

Suomalainen nimi

2000

2001

2002

Herbarohdokset

 

 

 

 

 

Agrimonia pilosa

Xian He Cao

idänverijuuri

x

x

x

Artemisia annua

 

kesämaruna

 

x

 

Artemisia apiacea

Quing Hao

 

x

x

x

Dianthus chinensis

Qu Mai

kiinanneilikka

 

x

x

Eclipta alba

Mo Han Lian

 

x

x

x

Leonorus artemisia

 

 

 

 

x

Leonorus heterophyllus

 

 

 

 

x

Leonorus sibirica

Yi Mu Cao

siperiannukula

x

x

x

Leonorus sp.

 

 

 

 

x

Mentha haplocalyx

Bo He

 

x

x

 

Perilla frutescens

Zi Su

veripeippi

 

x

x

Polygonatum sibiricum

 

 

 

 

x

Polygonum aviculare

Bian Xu

pihatatar

x

x

x

Schizonepeta tenuifolia

Jing Jie

 

x

x

x

Scutellaria lateriflora

Mad Dog

rohtovuohennokka

x

x

x

Juurirohdokset

 

 

 

 

 

Acanthopanax senticosus

Wu Jia Pi

venäjänjuuri

x

x

x

Achyranthes bidentata

Huai Niu Xi

 

x

x

x

Angelica abaensis

 

 

x

x

 

Angelica dahurica

Bai Zhi

dahurianväinönputki'

x

x

x

Angelica gigas

Sung Gen Zo

jättiväinönputki

x

x

 

Angelica polymorpha sinensis

Dong Quai

 

x

x

x

Aster tataricus

Zi Wan

 

x

x

 

Astralagus membranaceus

Huang Qi

 

x

x

x

Astralagus mongholicus

 

 

 

 

x

Astralagus sinicus

Hong Hua Cai

 

 

 

x

Belamcanda chinensis

She Gan

leopardinkukka

x

x

x

Bistorta major

 

konnantatar

x

x

x

Bupleurum chinese

 

jänönputki

 

 

x

Codonopsis pilosula

Dang Shen

 

x

x

x

Cyathula officinalis

Chuan Niu Xi

 

x

x

 

Fallopia japonica

Hu Chang

japanintatar

x

x

x

Glycyrrhiza glabra

 

lakritsikasvi

 

 

x

Glycyrrhiza uralensis

Gan Cao

 

 

x

x

Inula orientalis

Xuan Fu Hua

idänhirvenjuuri

 

x

x

Panax quinquefolium

Xi Yang Shen

amerikanginsengjuuri

x

x

x

Pueraria lobata

Ge Gen

kudsupapu'

x

x

x

Rheum palmatum tanquticum

Da Huang

koristeraparperi

x

x

x

Salvia miltiorrhiza

Da Shen

 

x

x

x

Sanguisorba officinalis

Di Yu

rohtoluppio

 

x

x

Saposnhikova divaricata

Fang Feng

 

x

x

x

Scutellaria baicalensis

Huang Quin

baikalinvuohennokka

x

x

x

Taraxacum mongolicum

 

 

 

 

x

Siemenrohdokset

 

 

 

 

 

Astralagus chinensis

Sha Yuan

 

x

x

x

Cassia tora

Jue Ming Zi

 

x

 

 

Cnidium monnieri

She Chuang Zi

 

x

x

x

Plantago asiatica

Che Qian Zi

idänratamo'

x

x

x

Persicaria orientale

Shiu Hong

purppuratatar

x

x

x

Xanthium sibiricum

Cang Er Zi

 

x

 

 


Liite 2. Suomen luonnonkasvien ryhmittely kiinalaisesta TCM -näkökulmasta (Hua Ma:n mukaan). 

Virallisessa kiinalaisessa lääketieteessä usein käytetyt lajit

Järviruoko                            Phragmites australis

Kalliokielo                            Polygonatum odoratum

Ketohanhikki                        Potentilla anserina (syn. Argentina anserina)

Ketoneilikka                         Dianthus deltoides

Kivikkoalvejuuri                    Dryopteris filix-mas (syn. Asplidium f.)

Lehtokielo                            Polygonatum multiflorum

Lehtotakiainen                      Arctium nemorosum

Leveäosmankäämi                Typha latifolia

Lutukka                                Capsella bursa-pastoris

Morsinko                              Isatis tinctoria

Niittyhumala                         Prunella vulgaris

Pihakrassi                             Lepidium ruderale

Piharatamo                           Plantago asiatica (syn. P. major)

Pihatatar                              Polygonum aviculare

Pujo                                     Artemisia vulgaris

Pulskaneilikka                       Dianthus superbus

Punalatva                             Eupatorium cannabium

Punaluppio                            Sanguisorba officinalis

Ratamosarpio                       Alisma plantago-aquatica

Rikkasinappi                         Sinapis arvensis, Sinapis alba

Röyhyvihvilä                         Juncus effusus

Syyläjuuri                             Scrophularia nodosa

Vanukehirvenjuuri                 Inula britannica

Virallisessa kiinalaisessa lääketieteessä käytetyt lajit.

Haisukurjenpolvi                   Geranium robertianum

Hiirenvirna                           Vicia cracca

Maarianverijuuri                    Agrimonia eupatoria

Nukula                                 Leonurus cardiaca

Pikkulimaska                        Lemna minor

Rantayrtti                             Lycopus europaeus

Riidenlieko                            Lycopodium annotium, L. clavatum

Ruokaparsa                          Asparagus officinalis

Sudenmarja                          Paris quadrifolia

Viisisädetyräkki                    Euphorbia helioscopia

Lajeja, joilla ei ole suurta lääketieteellistä merkitystä

Hapro                                  Oxyria digyna

Hullukaali                             Hyoscyamus niger

Isolumme                             Nymphaea alba ssp. alba-

Kallioimarre                          Polypodium vulgare

Kalmojuuri                            Acorus calamus

Kannusruoho                        Linaria vulgaris

Katinjuustomalva                  Malva neglecta

Keltamo                               Chelidonium majus

Keto-orvokki                        Viola tricolor

Kielo                                    Convallaria majalis

Kolmisädetyräkki                  Euphorbia peplus

Lehtoneidonvaippa                Epipactis helleborine (syn. H. latifolia)

Lehtonoidanlukko                  Botrychium virginianum

Matarat                                Galium sp.

Maitohorsma                        Epilobium angustifolium

Mäkiarho                              Arenaria serpyllifolia

Mäkikuisma                          Hypericum perforatum

Mäkimeirami                        Oreganum vulgare

Mäntykukka                         Monotropa hypopitys

Nurmitatar                            Bistorta vivipara (syn. Polygonum viviparum)

Nurmitädyke                         Veronica chamaedrys

Peltokierto                            Convolvulus arvensis

Peltokorte                             Equisetum arvense

Ranta-alpi                             Lysimachia vulgaris

Rantakukka                          Lythrum salicaria

Ruostehappomarja                Berberis vulgaris

Sepiväpeippi                         Lamium amplexicaule

Siankärsämö                         Achillea millefolium

Suokorte                               Equisetum palustre

Tummaraunioinen                 Asplenium trichomanes

Tummarusokki                      Bidens tripartita

Ukontulikukka Verbascum thapsus

Ulpukka                               Nuphar lutea

Yövilkka                               Goodyear repens

Vilukko                                Parnassia palustris


Liite 3. Kenttäkokeissa menestyneiden kiinalaisten rohdoskasvien viljelytiedot

Achyranthes bidentata (Niu xi)

Kasvikuvaus

Achyranthes bidentata on monivuotinen ja kuuluu revonhäntäkasvien (Amaranthaceae) heimoon. Punertavat varret ovat nelisärmäisiä, haaroittuvia, korkeus 70-100 cm. Lehdet ovat soikeat ja pitkänomaiset, ehytreunaiset, pituudeltaan 5-15 cm ja leveydeltään 3-5 cm. Kukinnot ovat pitkät ja valtikkamaiset, valko-vihreät kukat sijaitsevat lehtihangoissa (koekasvit eivät ole kukkineet).

Käyttö

Juuria käytetään keitteenä, uutteena, tinktuurana, pillereinä, jauheena ja hauteena munuaisvaivojen, nivelkipujen ja korkean verenpaineen hoidossa. Myös versoja käytetään reumaattisten kipujen ja virtsavaivojen hoitoon.

Viljely

v      viljellään Suomessa yksivuotisena

v      hallanarka, paleltuu täysin ensimmäisten syyshallojen aikana

v      kasvupaikka: lämmin, ravinteikas, hiekkapitoinen, hieman hapan maa

v      juuret ovat pitkiä → vaatii kuohkean ja hyvärakenteisen kasvualustan

v      lisäysmenetelmä: taimikasvatus suositeltava:

-        kylvö kasvihuoneeseen toukokuussa, siemenet itävät noin viikossa

-        istutus kesäkuun alussa

-        istutustiheys 25 x 30 cm

-        viljelykokeissa suorakylvö muoviin onnistui, mutta kasvit jäivät pieniksi ja sato oli alhainen

v      kiinalaisten ohjeiden mukaan alimmat lehdet ja varret poistetaan juurten kasvun lisäämiseksi, lannoitteeksi suositellaan hyvin palanutta lantakompostia

Sato

v      juuret nostetaan syksyllä kasvun päätyttyä

v      juuret ovat pitkiä (50 cm) ja ohuita → varovainen nosto

v      sato viljelykokeissa (8 kasvia/muovimetri):

tuore 800-1400 g/m

kuiva 260-330 g/m

 

 

Angelica dahurica (Bai zhi)

Kasvikuvaus

Monivuotinen Angelica dahurica kuuluu sarjakukkaiskasveihin (Apiaceae). Varret ovat ontot, tyveltä punertavat, korkeus 90-150 cm. Lehdet leveät, 2-3 kertaa parilehdykkäiset, lehdykät soikeita ja hammaslaitaisia. Pienet, valkoiset kukat sarjoissa.

Käyttö

Kuivattua juurta käytetään lievittämään päänsärkyä ja hammassärkyä, myös märkivien rakkojen ja haavaumien hoitoon. Antimikrobinen ja kipua lievittävä vaikutus.

Viljely

v      käytetty lisäysmenetelmänä taimikasvatusta

-        siemenet kylvetty hiekan ja turpeen seokseen kylvölaatikkoon maaliskuun lopussa, siirretty toukokuun alussa kasvihuoneeseen, itäminen 2-3 viikon kuluessa

-        kylvetty myös ilman esikäsittelyä toukokuun alussa kasvihuoneessa, jolloin itäminen kesti noin kuukauden

-        itäminen jatkuvaa, taimia ilmaantuu vielä 2-4 viikon jälkeenkin, koulinta sitä mukaa kun taimia ilmestyy

-        istutus muoviin 30 x 30 cm tai tasamaalle 40 x 80 cm

v      kasvaa nopeasti, kasvit reheviä

v      tuholaiset haittaavat: kirvoja ja luteita torjuttu bioruiskutteella

v      tuottaa siementä, mutta laatu epätasainen

v      talvehtii täysin

v      kukinta pienentää satoa

Sato

v      juuret nostettu ensimmäisen tai toisen kasvuvuoden syksyllä

v      sato koeviljelyssä

 

 

 

Astragalus membranaceus (Huang qi)

Kasvikuvaus

Astragalus membranaceus on monivuotinen ruoho, joka kuuluu palkokasvien (Fabaceae) heimoon. Kasvutapa on rento, varret leviävät ja hieman lamoavat, kasvin korkeus 80-120 cm. Lehdet ovat parilehdykkäiset, noin 10 cm pitkät. Pienet, herneen kukkaa muistuttavat vaaleankeltaiset kukat sijaitsevat tertuissa lehtihangoissa. Palko on noin 2,5 cm pitkä; siemenet 2-3 mm, tummanruskeat ja munuaisenmuotoiset.

Merkitys, käyttö

A. membranaceus on tärkeimpiä kiinalaisia rohdoskasveja. Se vahvistaa elimistön puolustusjärjestelmää ja lisää elinvoimaa. Kuivattuja juuria käytetään keitteenä, uutteena, pillereinä tai jauheena.

Viljely

v      siemenet kovakuorisia, laatu vaihtelee (varsinkin ostosiemenen)

v      kasvupaikka: syvä, hiekkapitoinen, hieman emäksinen maa

v      lisäysmenetelmä:

-        taimikasvatus suositeltava

-        kylvö toukokuussa kasvihuoneessa, istutus kesäkuun alussa 30 x 40 cm

-        kylmäkäsittelyn vaikutus epäselvä, sen sanotaan parantavan itävyyttä, mutta oma kylvösiemen on itänyt hyvin myös ilman esikäsittelyä

-         kokeiltiin suorakylvöä avomaalle: itäminen epätasaista, kasvusto aukkoinen

v      kasvu rehevää, talvehtii hyvin

v      tuottaa siementä, hyvä itävyys

Sato

v      juuret korjataan 4.-5. kasvuvuoden jälkeen

v      3-vuotiailla kasveilla juuret haaroittuneita, pituus noin 50 cm

v      viljelykokeissa 3. vuoden juurisato (6 kasvia/muovimetri)

tuore 1100 g/m

kuiva  450 g/m

Codonopsis pilosula, peikonkello (Dang shen)

Kasvikuvaus

Monivuotinen C. pilosula kuuluu kellokasvien (Campanulaceae) heimoon. Se on kasvutavaltaan rönsyävä ja kietoutuu voimakkaasti tuen ympärille. Kasvi kasvaa jo ensimmäisenä vuonna korkeaksi köynnökseksi (3 m). Lehdet ovat puikeita, joskus herttatyvisiä, 4-6 cm pitkiä ja nyhälaitaisia. Kellomaiset kukat ovat 2-3 cm pitkät, väriltään keltaisen ja violetin kirjavat.

Käyttö

Kuivattua juurta käytetään keitteenä, tinktuurana, uutteena, pillereinä ja jauheena. Rohdos lisää elinvoimaa ja edistää pernan ja keuhkojen toimintaa. Kasvia on käytetty ginsengin korvikkeena, se on miedompi ja halvempi kuin aito ginseng.

Viljely

v      kasvupaikka: ilmava, hyvin muokattu, hiekansekainen, mutta ravinteikas ja eloperäistä ainesta sisältävä maa

v      kiinalaisten viljelysuositusten mukaan taimet eivät kestä voimakasta auringonpaistetta

v      lisäys

-        siemenet ovat erittäin pieniä, heikko itävyys

-        taimikasvatus suositeltavaa

-        kylmäkäsittelyn vaikutus epäselvä: kylmäkäsitellyt tai käsittelemättömät siemenet itävät noin kahdessa viikossa

-        taimikasvatus kasvihuoneessa, istutus kesäkuun alussa 30 x 40 cm

v      versojen kasvu nopeaa (korkeus 3-4 m), vaatii tukemista

v      hallanarka, mutta talvehtii hyvin (lähtee keväällä uusista versoista)

v      kastelulannoitus tarpeen kasvukaudella

 

Sato

v      juuret nostetaan 3. kasvuvuoden jälkeen

v      juurten pituus 30-40 cm, huokoisia ja hauraita → varovainen nosto

v      3. vuoden sato viljelykokeissa (6 kasvia/muovimetri)

tuore 1770 g/m

kuiva 480 g/m

Glycyrrhiza uralensis, lakritsijuuri (Gan cao)

Kasvikuvaus

Lakritsijuuri on monivuotinen ja kuuluu palkokasvien (Fabaceae) heimoon. Varret ovat pystyt, korkeus 80 cm. Varsissa on piikkejä sekä tahmeaa, hyväntuoksuista eritettä. Lehdet ovat parilehdykkäiset, lehdykät soikeita. Terttumaiset kukinnot ovat lehtihangoissa. Valkoisen ja violetinkirjavat kukat ovat pienet, muistuttavat herneen kukkaa (koekasvit eivät ole kukkineet).

 

Käyttö

Juurta on myytävänä viipaloituna, jauhettuna, kapseleina ja uutteina. Rohdoksella on pernan toimintaa edistävä ja elinvoimaa lisäävä vaikutus ja sitä käytetään myös yskän ja kurkkukivun sekä vatsavaivojen hoitoon. Miellyttävän arominsa takia lakritsijuurta käytetään yleisesti parantamaan lääkesekoitusten makua.

Viljely

v      kasvi on kalkinsuosija, joka viihtyy aurinkoisilla, kuivilla paikoilla viileissä oloissa

v      maan tulee olla ravinteikas, hiekansekainen ja syvään muokattu

v      ei kestä märkyyttä

v      lisäysmenetelmänä käytetty taimikasvatusta:

-        kylvö toukokuun alussa kylvölaatikkoon, siemenet itävät 4-5 päivässä

-        jo pienillä taimilla pitkät juuret, koulittava varovasti

-        istutus muoviin 30 x 30 cm

v      kasvu nopeaa, kasvit reheviä ja tuuheita

v      vaatii lisälannoitusta kasvukaudella 1-2 kertaa

v      talvehtii hyvin, hidas kasvuunlähtö keväällä

Sato

v      juuret nostetaan 3.- 4. kasvuvuoden jälkeen

v      nosto on työlästä, pitkät maavarret leviävät laajalle ja kasvavat syvälle

v      juurten pituus toisena vuonna oli keskimäärin noin 80 cm (pisin maavarsi 115 cm)

v      sato koeviljelyssä 2. vuonna (6 kasvia/muovimetri):

tuore 1620 g/m

kuiva 750 g/m

 

Leonorus sibiricus, siperiannukula (Yi mu cao)

Kasvikuvaus

Siperiannukula on yksivuotinen ja kuuluu huulikukkaiskasveihin (Lamiaceae). Se on korkea (120-180 cm) ja rotevakasvuinen. Varret ovat haaroittuvia, pitkäruotiset lehdet voimakkaasti liuskoittuneita, alalehdet 5- ja ylälehdet 3-liuskaisia. Vaaleanpunaiset kukat ovat lehtihangoissa tihentyen latvaa kohti tähkämäiseksi kukinnoksi.

Käyttö

Siperiannukula on naisten ja äitien rohdos, jota käytetään kuukautisiin ja synnytyksiin liittyvien vaivojen hoidossa. Kasvista käytetään rohdoksena kukkivaa versoa, jolla on verenkiertoa edistävä, virtsaneritystä lisäävä ja turvotusta vähentävä vaikutus. Myös siemenillä on samanlaisia vaikutuksia. Tuoreesta versosta puristetaan mehua ja kuivatusta versosta valmistetaan keite, siemenistä valmistetaan keitettä, pillereitä tai jauhetta.

Viljely

v      kasvupaikka lämmin, kostea puutarhamaa

v      taimikasvatus:

-        kylvö toukokuussa kasvihuoneessa, itäminen 1-2 viikossa,

-        istutus kesäkuun alussa mustaan muoviin, tiheys 40 x 40 cm

v      kasvaa nopeasti ja rehevästi

v      kokeiltiin myös suorakylvöä: kasvusto kehittyi tasaisesti, mutta sato jäi taimikasvatukseen verrattuna puolta pienemmäksi

v      kiinalaisen ohjeen mukaan suositellaan typpilannoitusta n. 1 kk ennen korjuuta

v      tuottaa hyvälaatuista siementä

Sato

v      verso leikataan täyskukintavaiheessa

v      sato koeviljelyssä

 


Panax quinquefolius, amerikanginseng (Xi yang shen)

Kasvikuvaus

Amerikanginseng on monivuotinen ja kuuluu Araliaceae -heimoon. Varret ovat yksittäiset, lehdet sormilehdykkäiset, sahalaitaisia lehdyköitä 3-5 kpl. Kasvin korkeus 25-35 cm. Kukinto varren päässä oleva sarja, yksittäiset kukat valkoiset ja erittäin pienet. Marjamainen hedelmä sisältää kaksi siementä.

Käyttö

Amerikanginsengin juurta käytetään vahvistavana lääkkeenä lähinnä iäkkäiden ja heikkokuntoisten potilaiden hoidossa. Rohdoksella on myös keuhkojen toimintaa ja kehon nestevirtauksia edistäviä vaikutuksia. Adaptogeenivaikutus on miedompi kuin aasialaisella ginsengillä (Panax ginseng). Ginsengjuurta on saatavana monenlaisina tuotteina.

 

Viljely

v      kasvupaikkavaatimus 

-        viihtyy hienorakenteisessa, syvässä, humuspitoisessa maassa

-        lohko on oltava 60-70 %:sesti puiden varjostama tai varjostussysteemi rakennettava (koeviljelyssä käytettiin puutarhan varjostusverkkoa)

v      lisätään  taimikasvatuksesta

-        ostosiemenet esikäsiteltävä: säilytys 0-3 C°:ssa 2-4 kk

-        siementen itävyys on melko heikko ja epätasainen

-        huhti-toukokuussa itäneitä siemeniä koulitaan 2-4 kpl/potti ja taimia kasvatetaan varjossa istutukseen asti kesäkuun lopulle

-        taimiväli mustassa muovipenkissä 15-20 cm, tiheys: 8-15 pottia/m²

v      kokeiltiin myös suorakylvöä muoviin, 6 siementä/reikä

v      talvehtii hyvin Mikkelin korkeudella, mutta  kasvaa hitaasti

v      routa nostelee keväällä pieniä taimia ensimmäisinä kasvuvuosina (paineltava takaisin maahan)

v      peltoa hoidettava 4-5 kesän ajan

-        rikkaruohot kitkettävä säännöllisesti kasvien ympäriltä ja penkkien väleistä

-        varjostusverkon levittäminen kesäkuun alussa ja poisto ennen lumen tuloa

-        marjojen ja siementen keruu syyskuussa 3. kasvuvuodesta alkaen

-        kasveja kuolee jatkuvasti kasvitautien takia (kasvien hävikki koeviljelyssä oli noin 14 % vuodessa)

 

Sato

v      juuret nostetaan 5. kasvuvuoden jälkeen

v      juurten koko koeviljelyssä 5. v jälkeen: pituus 22 cm, paino keskimäärin 35 g/kpl (16-78 g)

v      sato tuotantomittakaavaisessa koeviljelyssä 3. vuonna:

 

 

Rheum sp., raparperi (Da huang)

Kasvikuvaus

Raparperit on monivuotisia ja ne kuuluvat tatarkasvien (Polygonaceae) heimoon. Varret 1-2,5 m korkeat, lehdet ovat soikeita, herttamaisia tai liuskaisia, halkaisija 30-90 cm. Kukkavarsi on paksu ja pysty, kukinto tähkämäinen. Viljelyksessä on useita lajeja, jotka eroavat toisistaan lehtien koon ja liuskaisuuden perusteella. Rohtoraparperin (R. officinale) lehdet ovat syväliuskaiset ja suuret, kukkavarsi 2 m, kukat kellanvalkoiset. Koristeraparperin (R. palmatum tanguticum) lehdet ovat suuret ja hyvin syväliuskaiset, kukkavarren korkeus 250 cm, kukat punertavat.

Käyttö

Raparperinjuurta käytetään keitteenä, hauteena tai jauheena. Rohdosta käytetään ummetuksen hoitoon ja voimakkaan vaikutuksen takia sitä saa käyttää vain valvotusti.

Viljely

v      viihtyy viileissä oloissa, valoisassa, kestää kylmää

v      kasvupaikka kalkkipitoinen, hienorakenteinen, hiekkapitoinen, syvä maa

v      kiinalaisissa viljelyohjeissa suositellaan kompostilannoitusta perustamisvaiheessa

v      ”kiinalainen kylvö”:

-        siemeniä liotetaan vedessä yön yli

-        liotettuja siemeniä säilytetään märän paperin välissä

-         kun siemenet alkavat itää, kylvetään

v      lisäys: taimikasvatus suositeltavaa

-        kylvö potteihin, siemenet itävät noin viikossa

-        istutus muoviin 5 kasvia/m tai harjuun 80 cm taimivälillä

v      kokeiltiin suorakylvöä esi-idätetyillä siemenillä, mutta ei onnistunut: taimet nousivat pintaan, mutta kuihtuivat jo pieninä

v      istutetut taimet kasvavat kookkaiksi, saadaan myös hyvälaatuista siementä

Sato

v      juuret nostetaan 3. vuonna tai myöhemmin

v      oranssinkeltaiset, kumimaiset juurakot kookkaita, pilkottava puhdistusta ja kuivausta varten

v      sato koeviljelyssä 3. vuonna (5 kasvia/muovimetri):

tuore 5,9 kg/m

kuiva 1,9 kg/m

Salvia miltiorrhiza , punasalvia (Dan shen)

Kasvikuvaus

Monivuotinen Salvia miltiorrhiza kuuluu huulikukkaiskasveihin (Lamiaceae). Se muodostaa tuuhean lehtiruusukkeen, voimakkaan tummanvihreät lehdet ovat päätöpariset, pituudeltaan 15-25 cm ja lehdyköitä on 3-9 kpl. Varret ovat 60-80 cm korkeat. Violetit kukat ovat pitkissä tertuissa verson kärjessä tai lehtihangoissa.

Käyttö

Salvia miltiorrhizan juurta käytetään parantamaan verenkiertoa. Se on tärkeä rohdos sydän- ja verisuonitautien hoitoon ja sillä hoidetaan myös epäsäännöllisiä kuukautisia. Kasvilla on myös bakteerien kasvua ja tulehdusta estäviä sekä rauhoittavia vaikutuksia.

Viljely

v      kasvupaikka kostea, hiekkapitoinen, ravinteikas maa

v      ostosiementen laatu epätasainen, heikko itävyys

v      lisätty taimikasvatuksella:

-        kylvö laatikkoon, säilytys kylmiössä 4-6 viikkoa, siirto kasvihuoneeseen toukokuun alussa, itää 1-2 viikossa

-        istutus kesäkuun alussa mustaan muoviin 30 x 40 cm

v      kasvattaa ensimmäisenä vuonna rehevän lehtiruusukkeen, kukkii seuraavina vuosina

v      kylmänkestävä, talvehtii hyvin

v      kiinalaisten ohjeiden mukaan lannoitetaan palaneella lantakompostilla 2-3 kertaa kasvukauden aikana, huolehditaan kastelusta

Sato

v      juuria nostettu syksyllä toisen ja kolmannen kasvuvuoden jälkeen

v      juuret ovat kirkkaan punaiset, runsashaaraiset, pituus noin 40 cm

v      juurten puhdistus työlästä

v      sato koeviljelyssä (6 kasvia/muovimetri):

 

 

 

Schizonepeta tenuifolia (Jing jie)

Kasvikuvaus

Yksivuotinen Schizonepeta tenuifolia kuuluu huulikukkaiskasveihin (Lamiaceae). Varret ovat punertavat, voimakkaasti haarovat, korkeus 100-130 cm. Lehdet ovat hienoliuskaiset. Pienet vaaleanpunaiset kukat sijaitsevat lehtihangoissa ja tihenevät varren yläosassa tähkämäiseksi kukinnoksi.

Käyttö

Kukkivaa voimakastuoksuista versoa käytetään flunssan hoitoon helpottamaan kuumetta, särkyä ja kurkkukipua. Rohdoksella on myös verenvuotoa estävä vaikutus.

Viljely

v      kasvin viljelystä ei löytynyt tietoa kirjallisuudesta

v      taimikasvatus suositeltava lisäysmenetelmä:

-        kylvö kasvihuoneessa toukokuun alussa, siemenet itävät tasaisesti noin viikossa

-        istutus mustaan muoviin tiheydelle 30 x 40 cm

v      kasvit kasvavat nopeasti kookkaiksi ja reheviksi

v      kestää hallaa

v      suorakylvö epäonnistui: itäminen epätasaista, vain muutama kasvi ehti kukintavaiheeseen

Sato

v      koko verso leikataan kukintavaiheessa

v      sato koeviljelyssä (8 kasvia/muovimetri)

 

 

 

Menestyneiden kiinalaisten rohdoskasvien satoarviot

Taulukko 10. Menestyneiden kiinalaisten rohdoskasvien satoarviot viljelykokeiden tulosten mukaan, Mikkeli v.2000-2002.


Liite 4. Kenttäkokeissa menestyneiden uhanalaisten rohdoskasvien viljelytiedot

Achillea ptarmica, ojakärsämö

Kasvikuvaus

Ojakärsämö kuuluu Asteraceae –heimoon. Kasvin korkeus on 30-60 cm ja se on usein jo alaosasta haarova. Lehtilapa on 3-8 cm pitkä, tasasoukka-tasasoukan suikea, litteälaitainen, vaihtelevasti toissahainen ja väriltään puhtaan- tai harmaanvihreä. Kukat sijaitsevat niukkahaaraisessa mykeröstössä. Kielikukkia 10-14 kpl, kieli  5-8 mm, tavallisesti valkoinen.

Käyttö

Rohdoksena käytetään kasvin maanpäällistä osaa. Suurimmat määrät vaikuttavia aineita on mitattu kukkien sisältämästä haihtuvasta öljystä. Ojakärsämöä on käytetty yleisvahvistavana ja supistavana rohdoksena.

Viljely

v      Kasvupaikka

-        kuivahko, miedosti lannoitettu, aurinkoinen kasvupaikka

v      Lisäys

-        kokeissa siementen itävyys on ollut lajikkeiden ja kantojen välillä suuri, toiset itivät hyvin, toiset eivät ollenkaan (itävyyden sanotaan säilyvän 1-3 v)

-        siementä ei peitetä

-        kylvetään muutama siemen/potti tai koulitaan muutama taimi/potti

-        siemenen käsittely kaliumnitraatilla parantaa itävyyttä

-        istutetaan 30-40 sentin välein

v      Hoito

-        kevyt peruslannoitus

-        kitkennät

-        ei tarvitse paljon kastelua, kestää kuivuutta

-        luomuviljelymahdollisuus (musta muovi, orgaaninen kate, luomulannoite, komposti, bioruiskute)

v      Talvehtii Mikkelin korkeudella melko hyvin kannasta tai lajikkeesta riippumatta, parhaiten kuitenkin luonnonkannat

 

Sato

v      kasvit korjataan täyskukintavaiheessa noin 15 sentin sänkeen

v      korjuu onnistuu myös Haldrup- tyyppisellä korjuukoneella

v      kuivaus +40 asteessa

v      sato koeviljelyssä (6 kasvia/m2

 

 

 

Alchemilla sp, poimulehdet

Kasvikuvaus

Poimulehdet ovat monivuotisia ja kuuluvat ruusukasvien (Rosaceae) heimoon. Kasvien korkeus on 10-60 cm, maavarsi on puutunut ja varret ovat enemmän tai vähemmän karvaisia. Lehtilapa on kourasuoninen, sormilehdykkäinen tai sormiliuskainen, usein poimuinen. Viuhkomaiset, laajat kukinnot ovat varren latvassa tai lehtihangoissa. Kukat ovat pieniä, vihertäviä tai keltaisia.

Käyttö

Rohdoksena käytetään kasvin maanpäällistä osaa ja eri lajien lääkinnälliset ominaisuudet ovat samat.  Kasvia on käytetty mm. vaihdevuosivaivojen ja liian runsaiden kuukautisten hoitoon sekä ulkoisesti ihon puhdistukseen ja haavojen hoitoon.

Viljely

v      Kasvupaikka

-        kestää kuivuutta, mutta hyötyy hiukan kosteahkosta kasvualustasta

-        ravinteikas kevyt savimaa paras

-        aurinkoinen tai puolivarjo

v      Lisäys

-        hyötyy kylmäkäsittelystä, vähintään 4 vk

-        normaali taimikasvatus (1 kk)

-        istutus 35 x 40 cm

v      Hoito

-        luomuviljelymahdollisuus (musta muovi, orgaaninen kate, luomulannoite, komposti, bioruiskute)

 

Sato

v      lehtisato korjataan ennen kukintaa tai koko kasvusto kukkivana

v      korjuu Haldrup-tyyppisellä koneella onnistuu hyvin muilla paitsi tunturipoimulehdellä, jonka korjuu oli tehtävä käsin matalan kasvun takia

v      kuivaus +40 asteessa

v      sato koeviljelyssä (6 kasvia/m²)

 

Leontopodium alpinum, euroopanalppitähti

Kasvikuvaus

Asteraceae -heimoon kuuluva alppitähti on monivuotinen. Kasvin korkeus on 10-30 cm ja koko kasvi on harmaan nukan peittämä. Lehdet ovat pitkulaiset, ruusukkeena tyvellä, myös varsilehtiä esiintyy. Kukinnossa on yleensä 4-12 mykeröä, joiden ympärillä ovat tähtimäisesti  asettuneet valkokarvaiset suojuslehdet.

Käyttö

Alppitähti on tunnettu, koristeellinen perenna, jota käytetään kuivakukkana. Kasvilla on myös lääkinnällistä merkitystä ja rohdoksena käytetään maanpäällistä versoa, jolla on tulehdusta ehkäisevä vaikutus. Kasvia on käytetty angiinan, keuhkoputkentulehduksen ja ripulin hoitoon, sekä myös syöpälääkkeenä.

Viljely

v      Kasvupaikka

-        kuivahko, vähäravinteinen, kalkkipitoinen kivennäismaa

-        märkyys syksyllä haittaa talvehtimista

-        aurinkoinen

-        tarvitsee vettä pitkinä kuivina kausina

-        runsas lannoitus pilaa kasvin ulkonäön

-        talvehtii Suomessa melko hyvin lumen alla

v      Lisäys

-        siemenet erittäin pieniä: 1g sisältää 5000-7000 siementä

-        tarvitsee kylmäkäsittelyn tai syyskylvön

-        siemenet kylvetään hiekkapitoiseen multaan aikaisintaan huhtikuun loppupuolella, itää muutamassa päivässä

-        taimet eivät viihdy lämpimässä

-        kastellaan varovasti, taimet mätänevät helposti

-        istutus kesäkuussa ulos, kasvutiheys 30 x 30 cm

-         voidaan myös jakaa keväällä vanhoista taimista

v      Hoito

-        helppohoitoinen

-        luomuviljelymahdollisuus (musta muovi, orgaaninen kate, luomulannoite, komposti, bioruiskute)

Sato

v      korjuu täyskukinta-aikaan, kukinta kestää heinäkuusta pitkälle syksyyn

v      korjataan vain kukat eli korjuu on tehtävä käsin, sitä mukaa kun kukat aukeavat

v      korjuussa voidaan käyttää apuna marjapoimuria

v      jos koko herbasatoa voitaisiin hyödyntää, onnistuisi koneellinenkin korjuu

v      jos korjuu tehdään koneella, on se ajoitettava siihen vaiheeseen, jolloin kukkia on auki mahdollisimman paljon

v      koeviljelyssä korjattiin kukkasatoa käsin neljä kertaa kesässä

v      kukinnot kuivataan + 40 asteessa

v      sato koeviljelyssä (6 kasvia/m2):

 

 

Primula veris, kevätesikko

Kasvikuvaus

Kevätesikko kuuluu esikkokasvien (Primulaceae) heimoon ja se on monivuotinen, 15-30 cm korkea ruoho. Pitkänpuikeat karvaiset ja kurttuiset lehdet muodostavat tyviruusukkeen. Kukinto on toispuoleinen nuokkuva sarja kukkavanan latvassa, teriö on 8-25 mm leveä, tavallisesti kirkkaankeltainen.

Käyttö

Kevätesikko on eurooppalaisen farmakopean tärkeä rohdos (Primulae flos, Primulae radix). Limaa irrottavaa juurirohdosta käytetään vilustumistautien ja keuhkoputkentulehduksen hoidossa. Kasvilla on myös lievästi ulostava ja virtsan eritystä lisäävä vaikutus. Kukista valmistettua teetä on käytetty migreenin, päänsäryn ja nivelkipujen hoitoon.

Viljely

v      Kasvupaikka

-        aurinkoinen, multava tasamaa

-        ei siedä seisovaa vettä

v      Lisäys

-        taimikasvatus, kylvö joko keväällä suoraan kasvihuoneeseen tai annetaan muutaman viikon kylmäkäsittely ennen kasvihuoneeseen tuontia

-        itää epätasaisesti, pitkin kesää

-        istutustiheys 30 x 30 cm

-        voidaan lisätä myös jakamalla (uusia kasveja kehittyy hankasilmuista), paras ajankohta elokuun lopulla - syyskuun alussa

-        kokeissa esikot istutettiin ensin mustaan muoviin, mutta muovi poistettiin toisena kesänä, koska kasvit kellastuivat (arveltiin mustan muovin olevan liian kuuma)

v      Hoito

-        kevyt lannoitus

-        haraus, kitkentä

-        kastelu pitkinä kuivina kausina

-        luomuviljelymahdollisuus (musta muovi, orgaaninen kate, luomulannoite, komposti, bioruiskute)

Sato

v      kukat kerätään täyskukinnan aikaan huhti-toukokuussa

-        koeviljelyssä kukkasato jäi pieneksi: kuivasato oli noin 30 g/m2

v      juuret nostetaan syksyllä kasvuston tuleennuttua

v      juurten puhdistaminen työlästä, mullan poistaminen tiheästä juuristosta on vaikeaa

v      puhdistamisen jälkeen juuret kuivataan

v      sato koeviljelyssä (6 kasvia/m2)

 

 

 

 

Acorus calamus, kalmojuuri

Kasvikuvaus

Kalmojuuri kuuluu vehkakasvien (Araceae) heimoon ja on monivuotinen. Lehdet ovat miekkamaiset, jäykät, tasasoukat, pituus 80-150 cm ja leveys 1-2 cm. Kukinto on 6-10 cm pitkä tähkämäinen puikelo. Pienissä kukissa on verhiömäinen, vihertävä kehä. Kasvi ei tuota itäviä siemeniä Suomessa. Lisäykseen käytettävät siemenet ovat peräisin pohjoisamerikkalaisesta kannasta.

Käyttö

Kasvin juurakkoa on käytetty ruoansulatusvaivojen hoitoon ja sillä on myös rauhoittavia ja kouristuksia laukaisevia vaikutuksia. Lisäksi kalmojuurta on käytetty liköörien ym. alkoholijuomien maustamiseen sekä tuholaistorjuntaan.

Viljely

v      Kasvupaikka

-        viihtyy luonnossa savisilla paikoilla, hitaasti virtaavien vesien äärellä tai matalassa vedessä

-        voidaan viljellä kosteilla suoalueilla sekä myös kivennäismaalla

v      Lisäys

-        taimikasvatus: siemenet kylvetään laatikkoon, itäminen ja koulinta koko kesän ajan  jatkuvaa

-        istutustiheys 50 x 60 cm

-        voidaan lisätä myös kasvullisesti juurakon palasista (ruukutetaan ja istutetaan)

v      Hoito

-        ennen istutusta muokattiin maahan suolla:

-        dolomiittikalkkia 15 t/ha

-        Puutarhan Y2-lannoitetta 1500 kg/ha (N-P-K= 75-90-300 kg/ha)

-        rikkaruohojen kitkentä

Sato

v      juurakot nostetaan 3. kasvuvuoden syksyllä

v      kasvit leviävät voimakkaasti → isojen juurakoiden nosto työlästä

v      myös puhdistus työlästä, koekasveja liotettiin ja pestiin painepesurilla, mullan/turpeen poistaminen hiusjuurista vaikeaa

v      käsittelyn aikana huolehdittava tuuletuksesta: juurakot tuoksuvat voimakkaasti, tuoksu saattaa aiheuttaa päänsärkyä ja pahoinvointia

v      sato koeviljelyssä (3 kasvia/m2):

 

 

Menestyneiden uhanalaisten rohdoskasvien satoarviot

Taulukko 11. Menestyneiden uhanalaisten rohdoskasvien satoarviot viljelykokeiden tulosten mukaan, Mikkeli v. 2000-2002.


Kuvaliite

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kansikuva: Kiinalaisten rohdoskasvien havaintoruudut Mikkelissä 1999-2002.
(Kuva: B. Galambosi)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kuva 1. Ojakärsämön (Achillea ptarmica) koeruudut täyskukinnassa. Mikkeli
1992. (Kuva: Jokela, K.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 2. Tunturipoimulehti (Alchelmilla alpina) täyskukinnossa. Mikkeli 1992.
(Kuva: B: Galambosi)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 3. Poimulehden (Alchelmilla xanthochlora) koeruudut Mikkelissä v. 2002.(Kuva: Jokela K.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 4. Kissankäpälä (Antennaria dioica) on rohdoskasvina vähämerkityksinen, kasvaa hyvin viljelyssä. (Kuva: B: Galambosi)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kuva 5. Tyräruohon (Herniaria glabra) viljelyssä kannattaa käyttää mustaa muovikatetta maahan takertuvan kasvuston takia. (Kuva: B. Galambosi)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 6. Euroopanalppitähden (Leontopodium alpinum) kukkasadon korjuu koeruuduissa Mikkelissä. (Kuva: Jokela, K)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 7. Kevätesikon (Primula veris) koeruudut mustassa muovipenkissä.
(Kuva: Jokela K.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 8. Kalmojuuri (Acorus calamus) on monivuotinen kasvi, joka viihtyy sekä suopellolla että kivennäismaalla. (Kuva: B. Galambosi)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kuva 9. Siperiannukula (Leonorus sibiricus) (Yimu cao) on koristeellinen, yksivuotinen rohdoskasvi, sen herbasato korjataan täyskukinnossa. (Kuva: B: Galambosi)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 10. Achyranthus bidentata (Niu xi) on 1 m korkea, yksivuotinen kasvi, jonka juurisato nostetaan syksyllä. (Kuva: Jokela K)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 11. Angelica dahurica (Bai zhi). Kaksivuotinen, suomalaiselle väinönputkelle sukua oleva rohdoskasvi toisen vuoden lopussa. (Kuva: B: Galambosi )

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kuva 12. Peikonkello (Codonopsis pilosula) (Dang shen). Monivuotinen, 3-4 m korkea köynnöskasvi, jonka juuret nostetaan 3-4 vuoden jälkeen. (Kuva: B. Galambosi)

  

Kuva 13. Salvia miltiorrhiza (Dan shen). Koristeellinen ja hyvin talvehtia kiinalainen juurirohdos täyskukinnossa.(Kuva: Jokela K.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 14. Astralagus membranaceus (Huang qi). Hyvin talvehtia, monivuotinen juurirohdos täyskukinnossa. (Kuva: Jokela K.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 15. Amerikanginsengjuuren (Panax quinquefolium) koealue varjostusverkon alla Mikkelissä 1999-2003. (Kuva:  B. Galambosi)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 16. Neljän vuoden ikäisen amerikanginsengjuuren (Panax quinquefolium) marjasato v. 2003 Mikkelissä. (Kuva:  B.Galambosi,)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 17. Amerikanginsengjuuren (Panax quinquefolium) ensimmäinen juuri ja siemensato v. 2003 Mikkelissä.(Kuva:  B.Galambosi)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva 18. Lakritsijuuri (Glycyrrhiza uralensis) (Gan cao) on hidaskasvuinen ja monivuotinen juurirohdos. (Kuva: Jokela K.)

 

Maa ja elintarviketalous –sarjan kasvintuotantoteemassa ilmestyneitä julkaisuja

 

42      Kiinalaisten ja uhanalaisten rohdoskasvien viljelymahdollisuudet Suomessa. Jokela & Galambosi. 31 s. .
(verkkojulkaisu osoitteessa: www.mtt.fi/met/pdf/met42.pdf).

41     Perunantyvi- ja märkämädän epidemiologia, diagnostiikka ja hallintakeinot. Hannukkala, A. &  Segerstedt, M.  (toim.). 58 s. Hinta 20 euroa.

 

37     Adaptogeenikasvien viljelytutkimus ja käyttö Suomessa. Ruusujuuriseminaari, Mikkeli, 18.6.2002. Galambosi, B. (toim.). 106 s. Hinta 25 euroa.

         

26           Luomumansikan viljelytekniikka ja kasvinsuojelu. Kirjallisuusselvitys. Prokkola ym. 160 s. (verkkojulkaisu osoitteessa: www.mtt.fi/met/pdf/met26.pdf).

 

17                  Uhanalaisten lääkekasvien markkinat ja viljely: Kirjallisuusselvitys. Galambosi, B.  & Jokela, K. 88 s. (verkkojulkaisu osoitteessa: http://www.mtt.fi/met/pdf/met17.pdf).

 

15     Lietelannan käyttö nurmikierrossa. Mattila, P.  (toim.). 80 s. Hinta 20 euroa.

 

9       Kestorikkakasvit kevätviljantuotannon uhkana. Lötjönen, T. ym. 115 s. Hinta 25 euroa.

 

3       Uuden perunaruton epidemiologia ja kemiallinen torjunta. Kurppa,  A. & Segerstedt, M.  (toim.).  66 s. Hinta 20 euroa.

 

1       Ruokohelven viljely ja korjuu energian tuotantoa varten. Pahkala, K. ym. 20 s. Hinta 15 euroa.

 

               

 

Julkaisuviitteet löytyvät sarjojen internetsivuilta www.mtt.fi/julkaisut/sarjathaku.html.